Sposoby na jesienną chandrę. Odpowiedz na pytanie i wygraj! [POMORZE BIEGA I POMAGA]

(Fot. Radio Gdańsk/Katarzyna Hirsz)

W ramach naszej akcji charytatywnej Pomorze Biega i Pomaga tym razem zbieramy pieniądze dla 55-letniego Piotra z Gościszewa, który ma niedowład kończyn. Na skutek upadku z wysokości doznał urazu kręgosłupa i porusza się na wózku. Zbieramy na trzy turnusy rehabilitacyjne, których łączny koszt wynosi blisko 25,5 tys. złotych.

Do zapełnienia skarbonki brakuje nam jeszcze tylko 2.275 zł! Biorąc udział w konkursie, możecie pomóc i zdobyć voucher na weekendowy pobyt dla dwóch osób w Zamku Gniew.

CO TRZEBA ZROBIĆ?

Wystarczy wesprzeć zbiórkę kwotą 59 zł, wejść na profil FB Pomorze Biega i Pomaga i udostępnić post konkursowy na swoim profilu oraz napisać w komentarzu odpowiedź na pytanie: „Jakie są Twoje sposoby na jesienną chandrę?”.

Wybierzemy jedną, najciekawszą odpowiedź i nagrodzimy ją voucherem do Zamku Gniew do zrealizowania do 20 grudnia br. Dwie odpowiedzi nagrodzimy kolejno: voucherem na pięć wizyt do fizjoterapeuty Rehasport Clinic o wartości 800 zł oraz zestawem gadżetów Pomorze Biega i Pomaga o wartości 200 zł. Na Wasze odpowiedzi czekamy do 9 września do godz. 12:00, a zwycięzców ogłosimy tego samego dnia po godz. 20:00.


REGULAMIN KONKURSU
Regulamin Konkursu „Pomorze Biega i Pomaga” organizowanego przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Gdańsku “Radio Gdańsk” S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Grunwaldzkiej 18, zwane dalej Organizatorem. Celem konkursu jest zwiększenie popularności stacji.
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Konkurs „Pomorze Biega i Pomaga” odbędzie się w dniach 5 – 9 września 2022 roku. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie, spełniające wymagania nałożone niniejszym regulaminem. Uczestnikiem konkursu jest osoba, która wyśle spełni warunki opisane w § 2. Pracownicy i współpracownicy Radia Gdańsk S.A., a także osoby, które biorą udział w organizowaniu Konkursu, wraz z członkami ich najbliższych rodzin (rodzice, mąż, żona, dzieci, wnuki) nie mogą brać udziału w Konkursie. Laureatami konkursu będą trzy osoby wskazane przez Jury Konkursu. Laureatami konkursu będą osoby, które w sposób najbardziej kreatywny wykonają zadanie konkursowe.
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu i zezwoleniem na publiczne ujawnienie wizerunku, imienia i nazwiska uczestnika konkursu na profilu Radia Gdańsk S.A na portalu społecznościowym Facebook i stronie internetowej Radia. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie w celu: realizacji Konkursu
i doręczenia nagród, jak również w celach marketingowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.radiogdansk.pl
§ 2 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
Konkurs rozpoczyna się 2 września o godzinie 12:00 i kończy 9 września o godzinie 12:00. Wykonanie zadania ocenia jury w składzie: Katarzyna Hirsz, Ewa Chazbijewicz, Monika Jeleńska. Osoba, która bierze udział w konkursie musi spełnić następujące warunki: Udostępnić post konkursowy na swoim profilu na portalu społecznościowym Facebook, Wpłacić cegiełkę na rzecz akcji Pomorze Biega i Pomaga w kwocie 59 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych) poprzez stronę www.siepomaga.pl/pomorzebiegaipomaga, Odpowiedzieć w komentarzu na pytanie: „Jakie są Twoje sposoby na jesienną chandrę?”. Uczestnik aby zostać Laureatem konkursu musi wykazać się pomysłowością i nietuzinkowym podejściem do tematu według uznania Jury. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 9 września 2022 roku po godzinie 20:00. Radio informuje laureata o sposobie odebrania nagrody.
§ 3 NAGRODA
I miejsce Voucher na weekendowy pobyt w hotelu Zamek Gniew dla dwóch osób o wartości 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) do wykorzystania do 20 grudnia 2022 r.
II miejsce Voucher na 5 zabiegów u fizjoterapeuty Rehasport Clinic o wartości 800 zł (słownie osiemset złotych).
III miejsce pakiet gadżetów z logo akcji Pomorze Biega i Pomaga o wartości 200 zł (słownie dwieście złotych).
Laureat udostępni Organizatorowi swoje dokładne dane, które posłużą do przekazania nagrody.
§ 4 REKLAMACJE
Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej pisemnie, na adres Radio Gdańsk, S.A. 80-236 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 18. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Komisji Reklamacyjnej po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Komisję Reklamacyjną. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie. Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna.
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu (osób zgłaszanych i zgłaszających oraz głosujących) w załączniku do niniejszego Regulaminu.
NOTA INFORMACYJNA ws. DANYCH OSOBOWYCH
KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jest Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku „Radio Gdańsk” S.A. ul. Grunwaldzka 18, 80-236 Gdańsk, We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: iod@radiogdansk.pl
DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu pod nazwą „Konkurs Radosne Święto Niepodległości” (dalej jako Konkurs), włącznie z obsługą skarg i reklamacji ( zg. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści regulaminu Konkursu), zawierana przez zgłoszenie udziału w Konkursie (o ile zgłaszasz własną osobę do Konkursu lub jeśli zgłaszasz osobę trzecią, albo, gdy osoba trzecia zgłosiła ciebie), albo przez głosowanie gdy głosujesz. (zg. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych. ( zg. z art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Konkursu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur). Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
Odbiorcami Twoich danych będą: nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki; podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej; organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową (na podstawie aktualnych przepisów prawa). Do okresu przedawnień Twoich roszczeń dodatkowo czas ten wydłużamy o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się Konkurs.
JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Twoje prawa to: prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania; prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego; prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód; prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody; jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać: droga mailową, wysyłając maila na adres: iod@radiogdansk.pl.pl, zwracając się do nas pisemnie na adres: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku „Radio Gdańsk” S.A. ul. Grunwaldzka 18, 80-236 Gdańsk. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.
PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

jk

 

 

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj