Regulamin konkursów antenowych w Radiu Gdańsk

(fot. archiwum RG)

REGULAMIN KONKURSÓW ANTENOWYCH
organizowanych przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Gdańsku „Radio Gdańsk” S.A.

I. Warunki ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki konkursu organizowanego na antenie „Radia Gdańsk” zgodnie z art. 919 Kodeksu Cywilnego dla których nie powołano odrębnych regulaminów.
2. Wyłącznym organizatorem konkursu antenowego „Radia Gdańsk” jest Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku „Radio Gdańsk” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy
al. Grunwaldzkiej 18, 80-236 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Nr 0000195933,
kapitał zakładowy: 1.202.100,00 zł, NIP: 584 09 56 045 REGON: 190310807, zwana w dalszej części niniejszego regulaminu „Radiem Gdańsk” S.A.
3. Konkursy antenowe przeznaczone są dla osób fizycznych.
4. W konkursach antenowych nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy oraz rodziny pracowników „Radia Gdańsk” S.A., pracownicy podmiotów będących fundatorami nagród w konkursach antenowych organizowanych przez „Radio Gdańsk” S.A.

II. Warunki uczestnictwa w konkursach i przyznawanie nagród.

1. W celu wzięcia udziału w konkursach antenowych „Radia Gdańsk” S.A. należy spełnić warunki określone każdorazowo przez dziennikarza prowadzącego daną audycję radiową na antenie „Radia Gdańsk” S.A.
2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursach antenowych „Radia Gdańsk” S.A. wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych – którzy w razie zwycięstwa, w imieniu osoby niepełnoletniej dokonują odbioru nagrody.
3. Zasady danego konkursu antenowego, rodzaj nagrody, warunki zwycięstwa w konkursie i przyznania nagrody określane jest każdorazowo przez dziennikarza prowadzącego daną audycję „Radia Gdańsk” S.A.
4. Uczestnik, przystępując do konkursu, wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości swojego imienia i nazwiska.
5. O wygranej i sposobie odbioru nagrody uczestnik jest informowany przez prowadzącego konkurs lub osobę z nim współpracującą. Dla potrzeb wydania nagrody laureat konkursu udostępni dziennikarzowi prowadzącemu konkurs lub osobie z nim współpracującej swoje dane teleadresowe tj. imię i nazwisko, pełen adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego.
6. „Radio Gdańsk” S.A. nie dopuszcza możliwości zamiany nagród na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.
7. Nagrody odbierane są w siedzibie „Radia Gdańsk” S.A. osobiście lub przez pisemnie upoważnioną osobę. W wyjątkowych sytuacjach nagrody mogą zostać przesyłane pocztą.

III. Postanowienia końcowe.

1. „Radio Gdańsk” S.A. zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu, a także zawieszenia
organizacji danego konkursu.
2. Dokonując zgłoszenia do konkursu, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
3. „Radio Gdańsk” S.A. ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku, do którego podjął uzasadnione podejrzenie o działalność sprzeczną z niniejszym regulaminem.
4. Niedostosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu lub niewłaściwe podanie danych osobowych, pozbawia możliwości uczestnictwa w konkursie oraz powoduje unieważnienie osiągniętych wyników.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
6. „Radio Gdańsk” S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości powstałe
w połączeniach telefonicznych, e-mailowych z winy uczestników lub operatorów.
7. „Radio Gdańsk” S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nagród rzeczowych.
8. Odpowiedzialność określona w pkt. 7 ciąży na sprzedawcy, od którego nagrody zostały kupione przez „Radio Gdańsk” S.A. lub który nagrody dostarczył, a odpowiedzialność z tytułu gwarancji na podmiocie wskazanym w treści gwarancji.
9. Zdobywca nagrody będzie dochodził zaspokojenia z tytułów określonych pkt. 7 i 8 bezpośrednio od podmiotów w nim wskazanych.
10. W przypadku wygrania w konkursie nagrody, której wartość przekracza 2000 zł zwycięzca zobowiązany jest wpłacić „Radiu Gdańsk” S.A. (jako płatnikowi) zryczałtowany 10% podatek dochodowy od pełnej wartości nagrody przed jej wydaniem.
11. W przypadku nieodebrania nagrody przez zwycięzcę konkursu w terminie 30 dni od dnia powstania prawa do nagrody, prawo do nagrody służy „Radiu Gdańsk” S.A. lub innemu podmiotowi, który nagrodę ufundował, stosownie do postanowień szczegółowych umów zawartych pomiędzy „Radiem Gdańsk” S.A., a fundatorem nagród.

 

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU KONKURSÓW ANTENOWYCH
NOTA INFORMACYJNA ws. DANYCH OSOBOWYCH

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Administratorem danych osobowych jest Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku „Radio Gdańsk” S.A. ul. Grunwaldzka 18, 80-236 Gdańsk, We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: iod@radiogdansk.pl

2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu pod nazwą „Konkurs Woseba” (dalej jako Konkurs), włącznie z obsługą skarg i reklamacji ( zg. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści regulaminu Konkursu), zawierana przez zgłoszenie udziału w Konkursie (o ile zgłaszasz własną osobę do Konkursu lub jeśli zgłaszasz osobę trzecią, albo, gdy osoba trzecia zgłosiła ciebie), albo przez głosowanie gdy głosujesz. (zg. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych. ( zg. z art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.

3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Konkursu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur). Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?

Odbiorcami Twoich danych będą:
a. nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b. podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe,
c. inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
d. organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?

Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową (na podstawie aktualnych przepisów prawa). Do okresu przedawnień Twoich roszczeń dodatkowo czas ten wydłużamy o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się Konkurs.

6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Twoje prawa to:
a) prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c) prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
e) jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a) droga mailową, wysyłając maila na adres: iod@radiogdansk.pl.pl
b) zwracając się do nas pisemnie na adres: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku „Radio Gdańsk” S.A. ul. Grunwaldzka 18, 80-236 Gdańsk. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

7. PRAWO DO SKARGI

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj