Wysokie grzywny, a nawet pozbawienie wolności. Rząd zaostrzy kary za przestępstwa przeciwko środowisku

Wprowadzenie obligatoryjnej nawiązki w wysokości od 10 tysięcy do 10 milionów złotych na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przypadku skazania sprawcy za przestępstwo przeciwko środowisku przewiduje rządowy projekt ustawy. Kara grzywny za składowanie odpadów w lesie ma wynieść do 5 tysięcy złotych.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej przygotowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, przewidujący obligatoryjne kary dla skazanych za przestępstwo przeciwko środowisku.

DOTYCHCZASOWE KARY SĄ NIEWYSTARCZAJĄCE

W ocenie skutków regulacji projektu wskazano, że praktyka stosowania dotychczas obowiązującego prawa pokazuje, iż obecne sankcje karne są niewystarczające, w związku z tym należy dokonać zmiany przepisów. Kary powinny zależeć m.in. od społecznej szkodliwości czynu.

– Proponuje się zmianę art. 47 § 2 kk, polegającą na wprowadzeniu, w przypadku skazania sprawcy za przestępstwo przeciwko środowisku, obligatoryjnego orzekania przez sąd nawiązki w wysokości od 10 tys. zł do 10 mln zł na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – podano.

WYSOKIE KOSZTY UTYLIZACJI PORZUCONYCH ODPADÓW

Jak wyjaśniono, dotkliwym problemem dla budżetu państwa oraz samorządów jest ponoszenie kosztów utylizacji porzuconych odpadów. Niejednokrotnie obciążenia te wynoszą kilkadziesiąt milionów złotych (np. usunięcie odpadów nagromadzonych nielegalnie na terenie jednego miasta Gorlice to blisko 49 mln zł). Dlatego wśród proponowanych zmian jest nałożenie na sprawców przestępstw środowiskowych obligatoryjnego obowiązku wypłacenia nawiązki na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie do 10 mln zł.

Środki posłużą nie tylko do usuwania skutków działalności przestępczej, ale także zasilą różne programy ekologiczne, mające na celu m.in. poprawę jakości powietrza lub wody w Polsce – wskazano.

PRZEWIDZIANE KARY WIĘZIENIA

Projekt zakłada również pozbawienie wolności za czyn polegający na niszczeniu albo uszkadzaniu na terenie objętym ochroną roślin lub zwierząt powodującym istotną szkodę. – Zgodnie z projektem będzie on zagrożony m.in. karą pozbawienia wolności od roku do lat 5 – czytamy.

Zgodnie z projektem, od roku do 10 lat wyniesie kara pozbawienie wolności za zanieczyszczenie wody, powietrza lub powierzchni ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach. Dodano, że proponuje się również podwyższenie do 5 lat wysokość kary pozbawienia wolności, którą można orzec wobec sprawcy tego czynu, działającego nieumyślnie.

WYŻSZE GRZYWNY I PRACE SPOŁECZNE ZA ZAŚMIECANIE LASU

Projektodawcy noweli ustawy, proponują również nowelizację kodeksu wykroczeń, która zakłada wprowadzenie kary ograniczenia wolności za zaśmiecanie lasu albo składowanie w lesie odpadów. Orzeczenie tej kary będzie skutkowało dla ukaranego obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne. Może też skutkować nałożeniem obowiązku oczyszczenia lasu z pozostawionych przez siebie i inne osoby zanieczyszczeń w trakcie wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.

Podano, że uzupełnienie katalogu kar za wykroczenie zaśmiecania lasu i składowania w lesie odpadów o karę ograniczenia wolności, proponuje się wprowadzić karę grzywny w kwocie od 500 do 5000 zł.

NOWE PRZEPISY MAJĄ ZMNIEJSZYĆ LICZBĘ WYKROCZEŃ

Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji projektowanej ustawy, przedstawione zmiany mają na celu prewencję ogólną i indywidualną oraz realizację konstytucyjnego obowiązku ochrony środowiska. Nowe sankcje karne będą w lepszym stopniu odpowiadać skali wyrządzonej szkody. Nowelizacja wyeliminuje niedoskonałości aktualnych regulacji prawnych. Zakłada się, że zmiana przepisów spowoduje spadek liczby popełnianych przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku, a co za tym idzie, zmniejszenie liczby spraw, prowadzonych przez organy ścigania i sądy. 


PAP/am

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj