Tysiące osób skorzystały w Gdańsku z darmowych porad. W 2022 roku też będzie bezpłatna pomoc prawna

Ponad 10 tysi?cy osób skorzysta?o z bezp?atnych porad prawnych i z mediacji w Gda?sku w 2021 roku. Wsparcie b?dzie kontynuowane.

W dziewi?tnastu punktach znajduj?cych si? na terenie Gda?ska mieszka?cy, których nie sta? na konsultacje u prawnika, b?d? mogli dalej korzysta? z bezp?atnej pomocy.

– S? tutaj prawnicy, doradcy obywatelscy, mediatorzy. Na miejscu mo?na za?atwi? sprawy dotycz?ce rodziny, czy zwi?zane z prac?, ubezpieczeniami albo spadkami. Prawnicy udzielaj? te? porad dotycz?cych zaleg?o?ci alimentacyjnych – informuje Sylwia Ressel z Miejskiego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Gda?sku.

Pomoc ?wiadcz? organizacje pozarz?dowe i gda?ski MOPR. Na wizyty i porady telefoniczne trzeba si? wcze?niej umówi?.

Aleksandra Nietopiel

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj