Polska 2050 ma pomysł na walkę z pandemią. Tadeusz Cymański uspokaja: „Rząd wyciągnął wnioski z przeszłości”

Zdecydowanych dzia?a? i wzi?cia na siebie kosztów systemu testowania chc? od rz?dz?cych przedstawiciele ruchu Polska 2050. Na zorganizowanej w ?rod? w Gda?sku konferencji prasowej zaprezentowali swoje pomys?y na walk? z pandemi? i poprawki do projektu ustawy o dzia?alno?ci gospodarczej w czasie epidemii.

W my?l poselskich planów pracodawca b?dzie móg? za??da? wyniku wa?nego testu na SARS CoV-2. Tymczasem przedstawiciele Polski 2050 uwa?aj?, ?e to nie przedsi?biorcy powinni za testy p?aci? a pa?stwo polskie.

T?umaczono, ?e ostrzenia powinny by? planowane z wyprzedzeniem, egzekwowane, a w?ród grup ryzyka – oprócz nauczycieli i pracowników socjalnych – powinni znale?? si? parlamentarzy?ci.

REALNE DZIA?ANIA

– To jest sytuacja ponad podzia?ami partyjnymi i politycznymi – mówi przewodnicz?cy partii Micha? Kobosko.

– Wszyscy powinni?my skoncentrowa? wysi?ki na realnych dzia?aniach, które trzeba podj??, ?eby ograniczy? to straszliwe zjawisko. Inne kraje potrafi? sobie lepiej z nim radzi? – dodaje.

RZ?D GOTOWY NA KA?DY SCENARIUSZ

– ?atwo jest stawia? zarzuty wobec bardzo trudnej sytuacji – komentuje pose? Solidarnej Polski Tadeusz Cyma?ski. – Ka?dy rz?d, nie tylko nasz rz?d, staje wobec bardzo du?ych dylematów. Przede wszystkim nieprzewidywalno??. Kto jest w stanie dzisiaj powiedzie?, ?e za miesi?c nie b?dzie lockdownu? Oni oczekiwali na tej konferencji, by pad?y g?osy jakich? konkretnych zapowiedzi, bo ludzie planuj?. No niestety, Covid powoduje, ?e planowanie jest cz?sto dzia?aniem na polu bitwy – dodaje pose?.

– Zawsze mo?na powiedzie?, ?e mo?na lepiej i wi?cej, ale jednak rz?d wyci?gn?? pewne wnioski z przesz?o?ci. I s? pewne koszty ponoszone na wypadek, co by by?o – mówi? tu równie? o szpitalach covidowych. Musimy by? przygotowani na ka?dy scenariusz. My?l?, ?e te propozycje, które tu pada?y, równie? w formie krytycznej, nie b?d? zlekcewa?one – wyja?nia Cyma?ski.

WI?CEJ ?Ó?EK W SZPITALACH

Minionej doby w Polsce zdiagnozowano 17 196 przypadków przypadków koronawirusa. To wi?cej ni? przed tygodniem. W ocenie Ministra Zdrowia pod koniec stycznia nale?y spodziewa? si? kumulacji zaka?e? wariantem omikron. Rz?d zamierza przygotowa? nawet 60 tysi?cy dodatkowych miejsc w szpitalach.

 

Sebastian Kwiatkowski/pb

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj