Choć nie tak łatwy, miniony rok dawał artystom sporo możliwości. Ich najwybitniejsze dokonania zostaną nagrodzone

Do 14 lutego mo?na zg?asza? wnioski do Pomorskiej Nagrody Artystycznej. Kapitu?a rozpatrzy zg?oszenia dotycz?ce wydarze?, które odby?y si? w roku 2021. Wielk? Pomorsk? Nagrod? Artystyczn? za ca?okszta?t twórczo?ci przyzna z kolei marsza?ek województwa pomorskiego.

Laureatami Pomorskiej Nagrody Artystycznej zostaj? przedstawiciele ?rodowiska artystycznego z Pomorza, którzy – jak informuje Urz?d Marsza?kowski Województwa Pomorskiego – w minionym roku byli autorami wybitnego dokonania artystycznego lub przyczynili si? do powstania wyj?tkowego wydarzenia kulturalnego.

– Z powodu pandemii, miniony rok na pewno nie by? ?atwy, ale te? nie tak trudny jak 2020, kiedy placówki kulturalne zamkn??y si? na wiele miesi?cy – mówi Beata Jaworowska, wicedyrektor Departamentu Kultury UMWP. – W 2021 roku z powodu obostrze? te? nie mo?na by?o zaprasza? na przyk?ad do teatru pe?nego kompletu widzów, ale i tak miniony rok broni si?. Z pewno?ci? nie zabraknie zg?osze? i wspania?ych kreacji, a wyró?nionych poznamy podczas gali pod koniec kwietnia 2022 roku – dodaje wicedyrektor.

KATEGORIE

Wyró?nienia przyznawane b?d? w trzech kategoriach. Nagradzaj?c Kreacj? Artystyczn? kapitu?a honoruje wydarzenie artystyczne, jakie mia?o miejsce w minionym roku. W kategorii Pomorska Nadzieja Artystyczna statuetk? nagradzany jest artysta, niekoniecznie debiutuj?cy, którego dokonania artystyczne s? zauwa?alne i rokuj? wielkie nadzieje na przysz?o??. W kategorii Mecenat Kultury nagradzane s? osoby lub firmy wspieraj?ce kultur?. Przyznawana jest równie? indywidualna nagroda specjalna. To Wielka Pomorska Nagroda Artystyczna, któr? osobi?cie przyznaje marsza?ek województwa pomorskiego za ca?okszta?t wybitnych osi?gni?? artystycznych.

Prawo do zg?aszania kandydatur maj?: dotychczasowi laureaci nagrody, stowarzyszenia i zwi?zki twórcze, instytucje kultury, organy administracji publicznej, szko?y wy?sze i artystyczne, media oraz organizacje pozarz?dowe i inne podmioty dzia?aj?ce w sferze kultury. Mo?na zg?asza? trzech najlepszych twórców, autorów najciekawszych wydarze? w roku 2021, zas?uguj?cych na wyró?nienie Pomorsk? Nagrod? Artystyczn? w kategorii Kreacje Artystyczne, jednej kandydatury do Pomorskiej Nadziei Artystycznej oraz jednej kandydatury do nagrody w kategorii Mecenat Kultury.

WNIOSKI DO NAGRODY

Wype?nione i podpisane wnioski mo?na przes?a? poczt? do Nadba?tyckiego Centrum Kultury w Gda?sku (ul. Korzenna 33/35, 80-851 Gda?sk, dopisek na kopercie: Biuro Pomorskiej Nagrody Artystycznej), drog? elektroniczn? (podpisany skan wniosku oraz wniosek w wersji edytowalnej nale?y przes?a? na adres e-mail: nagroda@nck.org.pl) lub z?o?y? osobi?cie w siedzibie Nadba?tyckiego Centrum Kultury w Gda?sku przy ul. Korzennej 33/35. 

oprac. tm

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj