Regulamin Plebiscytu „Sportowa Osobowość Radia Gdańsk”

(Fot. Radio Gdańsk)

REGULAMIN PLEBISCYTU
„Sportowa Osobowość Radia Gdańsk”

organizowanego przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Gdańsku “Radio Gdańsk” S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 18, zwane dalej Organizatorem.

Celem plebiscytu jest zwiększenie popularności sportu.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Plebiscyt „Sportowa Osobowość Radia Gdańsk” odbędzie się w dniach 1 stycznia – 31 grudnia 2022 roku.
 2. W plebiscycie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie, spełniające wymagania nałożone niniejszym regulaminem.
 3. Uczestnikiem plebiscytu jest osoba nominowana przez jury w składzie: Włodzimierz Machnikowski, Paweł Kątnik oraz Tymoteusz Kobiela. W ciągu jednego roku kalendarzowego będzie nominowanych 12 osób. Osoba nominowana musiała wykazać się wynikami sportowymi, postawą fair-play oraz działalnością charytatywną.
 4. Pracownicy i współpracownicy Radia Gdańsk S.A., a także osoby, które biorą udział
  w organizowaniu Plebiscytu, wraz z członkami ich najbliższych rodzin (rodzice, mąż, żona, dzieci, wnuki) nie mogą brać udziału w Plebiscycie.
 5. Laureatem Plebiscytu będzie osoba wybrana przez jury plebiscytu w składzie: Włodzimierz Machnikowski, Paweł Kątnik oraz Tymoteusz Kobiela. Laureatem plebiscytu będzie osoba, która w sposób najbardziej znaczący wykonała zadanie wymienione w § 1 ust. 3.
 6. Przystąpienie do plebiscytu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i bezpłatnym zezwoleniem na publiczne ujawnienie wizerunku, imienia i nazwiska uczestnika plebiscytu
  na profilu Radia Gdańsk S.A, Pomorze Biega i Pomaga na portalu społecznościowym Facebook / Instagram oraz na stronie internetowej Radia.
 7. Przystąpienie do plebiscytu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Radio Gdańsk hasła do celów autopromocyjnych na wszelkich polach eksploatacji.
 8. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników plebiscytu będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie w celu: realizacji plebiscytu i doręczenia nagród, jak również w celach marketingowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w plebiscycie.
 9. Każdy uczestnik plebiscytu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 10. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.radiogdansk.pl

§ 2
ZASADY I PRZEBIEG PLEBISCYTU

 1. W dn. 29.12.2022 jury wybierze zwycięzcę plebiscytu.
 2. Nazwisko zwycięzcy zostanie ogłoszone podczas Gali, która odbędzie się 09.01.2023 o g. 18 w studiu koncertowym Radia Gdańsk.

§ 3
NAGRODA

 1. Nagroda obejmuje: voucher na weekendowy pobyt w hotelu, voucher na wykorzystanie samochodu marki BMW na wybrany weekend oraz należny podatek.
 2. Laureat udostępni Organizatorowi swoje dokładne dane, które posłużą do przekazania nagrody.

§ 4
REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej pisemnie, na adres Radio Gdańsk, S.A. 80-236 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 18. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia plebiscytu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Komisji Reklamacyjnej po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
 2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Komisję Reklamacyjną. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
 3. Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu (osób zgłaszanych i zgłaszających oraz głosujących) w załączniku do niniejszego Regulaminu.


Załącznik do Regulaminu Plebiscytu pod nazwą „Sportowa Osobowość Radia Gdańsk”
NOTA INFORMACYJNA ws. DANYCH OSOBOWYCH

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Administratorem danych osobowych jest Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku „Radio Gdańsk” S.A. ul. Grunwaldzka 18, 80-236 Gdańsk, We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: iod@radiogdansk.pl

2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Plebiscytu pod nazwą „Sportowa Osobowość Radia Gdańsk” (dalej jako Plebiscyt), włącznie z obsługą skarg i reklamacji ( zg. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści regulaminu Plebiscytu), zawierana przez zgłoszenie udziału w Plebiscycie (o ile zgłaszasz własną osobę do Plebiscytu lub jeśli zgłaszasz osobę trzecią, albo, gdy osoba trzecia zgłosiła ciebie), albo przez głosowanie gdy głosujesz. (zg. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych. ( zg. z art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.

3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Plebiscytu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur). Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?

Odbiorcami Twoich danych będą:
a. nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b. podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe,
c. inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
d. organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?

Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową (na podstawie aktualnych przepisów prawa). Do okresu przedawnień Twoich roszczeń dodatkowo czas ten wydłużamy o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się Plebiscyt.

6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Twoje prawa to:
a) prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c) prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
e) jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a) droga mailową, wysyłając maila na adres: iod@radiogdansk.pl
b) zwracając się do nas pisemnie na adres: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku „Radio Gdańsk” S.A. ul. Grunwaldzka 18, 80-236 Gdańsk. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

7. PRAWO DO SKARGI

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj