Kanał Raduni na terenie Forum Gdańsk zabudowano legalnie. FRAG: republika deweloperów jest ponad wszystkim

Przebudowa kanału Raduni na terenie Forum Gdańsk odbyła się bez rażącego naruszenia prawa. Tak brzmi nieprawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Pomorski i generalny konserwator zabytków uważali, że jego zabudowanie – stworzenie podwójnego dna – odbyło się bez pozwolenia. Wyrokiem rozczarowane jest Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej.

Zabytek, o którym mowa, w kwestiach formalnych funkcjonuje tylko na papierze. W latach 90. ubiegłego wieku nastąpiła całkowita jego przebudowa na odcinku, który jest przedmiotem sporu. Tam z pierwotnej struktury nie pozostało nic.

FRAG: ŻYJEMY W REPUBLICE DEWELOPERÓW

Do sprawy odnieśli się także przedstawiciele Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej, którzy poinformowali opinie publiczną o sprawie zabudowania koryta na terenie Forum Gdańsk.

– To jest indolencja systemu. Cała sytuacja pokazuje innym, którzy chcą drwić z naszego prawa, że nic im nie grozi, a republika deweloperów jest ponad wszystkim – mówi Paweł Mrozek z FRAG.

Minister ma prawo do wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od doręczenia wyroku z pisemnym uzasadnieniem.

Sygnatura wyroku: akt VII SA/Wa 2189/18, w sprawie stwierdzenia nieważności pozwolenia konserwatorskiego z 2016 roku. W uzasadnieniu czytamy m.in.:

„[…] w ocenie Sądu pojęcie „otwarty przebieg kanału” oznacza „zapewniający swobodny i bez przeszkód przebieg wody”, a nie „niezabudowany” czy „nieprzykryty” kanał […]”.

„Wbrew kategorycznym twierdzeniom Generalnego Konserwatora Zabytków, zapisy miejscowego planu zarówno w części pisemnej jak i rysunkowej budzą wątpliwości interpretacyjne, wymagające jednocześnie zakwalifikowania zatwierdzonych robót budowlanych w świetle przepisów Prawa budowlanego, (czego organ nie uczynił w uzasadnieniu zaskarżonego aktu) [czyli minister kultury i dziedzictwa narodowego – przyp. Referat Prasowy], które powodują, że nie można w sposób bezwzględny stwierdzić, że kontrolowana w trybie nadzoru decyzja rażąco narusza prawo […]”.

„Jednocześnie Sąd uważa, że Prezydent Miasta Gdańska decyzją z dnia 24 lutego 2017 r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę koryta dla przeprowadzenia części Kanału Raduni w Gdańsku (rejon Targu Siennego i Rakowego) na działkach ew. 259/6 oraz 310/2 w Gdańsku, uznając, że inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Decyzja ta ma walor decyzji ostatecznej i prawomocnej i do dnia wydania wyroku w sprawie niniejszej nie została wyeliminowana z obrotu prawnego.

Należy także podkreślić, że w kontrolowanej decyzji organ [minister kultury i dziedzictwa narodowego – przyp. Referat Prasowy] nie wyjaśnił jaki przepis prawa został naruszony w sposób rażący oraz jakie skutki prawne czy gospodarcze wywołała decyzja Nr 743/2016 z 18 października 2016 r., których nie można zaakceptować z punktu z punktu widzenia państwa prawa”.

„[…] w ocenie Sądu, należało uznać, że zaskarżona decyzja oraz poprzedzająca ja decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 marca 2018 r. zapadły z naruszeniem przepisu prawa materialnego tj. art. 156 &1 pkt. 2 k.p.a. w związku z art. 36 ust 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy co skutkowało koniecznością ich uchylenia […]”.

Maciej Naskręt
Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj