Nowe stawki za wywóz śmieci w Sopocie przyjęte przez radnych. Czym jeszcze zajęła się w czwartek rada miasta?

Przyjęcie 7 kolejnych polskich rodzin z Kazachstanu, określenie formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów, zmienione stawki za odbiór śmieci oraz tegoroczna edycja budżetu obywatelskiego – zdominowały dzisiejszą sesję Rady Miasta Sopotu. Początek sesji poświęcony był budżetowi Sopotu na bieżący rok – zmianom w poszczególnych paragrafach oraz zmianom w wieloletniej prognozie finansowej.

W kolejnych punktach radni zdecydowali m.in. o zabezpieczeniu kwoty 276 tys. zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalili, że bezdomni skierowani do schroniska będą ponosić część odpłatności za pobyt oraz przyjęli sprawozdanie z działalności komisji bezpieczeństwa.

REPATRIANCI

Radni jednogłośnie przegłosowali blok uchwał, dzięki którym w Sopocie będą mogli zamieszkać repatrianci z Kazachstanu.

– Wszystkie uchwały podejmowane przez radnych zmieniają rzeczywistość. Ale te uchwały dotyczące repatriacji, zmieniają rzeczywistość poprzez to, że zmieniają życie konkretnych ludzi, życie całych rodzin na pokolenia. To nasz wielki, patriotyczny obowiązek i powinność – argumentował za przyjęciem uchwał naczelnik biura ds. kontaktów samorządowych i repatriacji Maciej Rusek.

CENY BILETÓW

Radni zdecydowali o ujednoliceniu cen biletów, dostosowując sopockie stawki do Gdańska i Gdyni.
W celu zachowania jednakowej taryfy na terenie Sopotu oraz Gdańska i Gdyni, przyjęta dziś uchwała zrównuje ceny biletów na linie dzienne i nocne oraz zastępuje je jednym biletem, obejmującym zarówno linie dzienne, jak i nocne. Po zmianie najtańszy, jednoprzejazdowy bilet kosztować będzie 3,80 zł, dotychczas kosztował 3,20 zł. Zmiany wejdą w życie od 1 maja br. 

ŚMIECI BEZ RYCZAŁTU

Zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej, radni zmienili dziś, składową opłaty za śmieci. Dotychczas opłata obliczana była na podstawie dwóch składowych – ryczałtu oraz ilości zużytej wody. Od teraz, zgodnie z sugestią RIO opłata liczona będzie jedynie na podstawie faktycznie zużytej przez mieszkańców wody.

W przegłosowanej uchwale dla nieruchomości zamieszkałych przyjęta została stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujący sposób:

– dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stawka opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi 8 zł za każdy 1 m3 zużytej wody;
– dla nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie, w postaci wynajmu mieszkań (tzw. najem krótkoterminowy) stawka opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi 10 zł za każdy 1 m3 zużytej wody;
– rodziny wielodzietne,  zostaną zwolnione z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny w części przewyższającej kwotę 40 zł miesięcznie.

NIE SEGREGUJESZ?

Dla nieruchomości, na których nie będzie prowadzona segregacja, przyjęto następujące opłaty:

– dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stawka opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosić będzie 24 zł za 1 m3 zużytej wody;
– dla nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie stawka opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 30 zł za 1 m3 zużytej wody;
– Na wniosek strony samorządowej, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach będzie naprawiana, tak by gminy, które teoretycznie same mogą decydować o metodzie naliczania opłaty za odbiór śmieci, mogły do tego katalogu włączyć również ryczałt od wody. Będziemy to monitorowali, bo był to bardzo dobry i sprawiedliwy sposób naliczania opłat – argumentował prezydent Sopotu Jacek Karnowski.  

BUDŻET OBYWATELSKI BEZ LIMITU WIEKU

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem każdy mieszkaniec gminy, niezależnie od wieku, ma prawo uczestniczyć w konsultacjach społecznych – np. w głosowaniu projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego. Podczas sesji Radni dostosowali zapisy sopockiej uchwały o konsultacjach społecznych, i tak:

– nie określamy limitu wieku osób głosujących;
– głosować można wybierając z 5 projektów lokalnych i 5 ogólnomiejskich,; dopuszczone jest głosowanie na projekty lokalne z różnych list projektów (np. mieszkając na Brodwinie, można 2 projekty wybrać z Brodwina, a 3 z centrum Sopotu);
– wnioskodawców może być więcej niż jeden;
– możliwość realizacji inwestycji w dwuletnim okresie (rok na realizację niektórych zadań inwestycyjnych był nierzadko niemożliwy, choćby ze względu na skomplikowaną procedurę związaną z zamówieniami publicznymi, uzgodnieniami architektonicznymi oraz trudnościami w wyłonieniu wykonawców);
– określono jakie zadania można realizować na terenie niebędącym własnością gminy, np. tereny spółdzielni mieszkaniowych. Określono, że są to zadania inwestycyjne z zakresu m.in.: sportu, rekreacji, terenów zielonych, parków;
– raz na kwartał podczas posiedzenia komisji przedstawiany będzie raport z realizacji inwestycji.

Oprac. Puch

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj