Plan zagospodarowania Polanki Redłowskiej znów do wglądu w gdyńskim urzędzie. Można zgłaszać uwagi

Jeszcze przez niespełna trzy tygodnie, do 26 października, do publicznego wglądu ponownie wyłożony będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części trzech gdyńskich dzielnic – Wzgórza św. Maksymiliana, Redłowa i Orłowa – oraz rejonu rezerwatu przyrody Kępa Redłowska wraz z otoczeniem.

Jak oficjalnie informują przedstawiciele władz miasta, głównym celem opracowywanego planu jest „wzmocnienie ochrony rezerwatu przyrody Kępa Redłowska oraz zachowanie terenów zielonych położonych na jego obrzeżach. Przedmiotem opracowania planistycznego jest również ograniczenie niekontrolowanej ekspansji nowej zabudowy”.

PONOWNE UZGODNIENIA I OPINIE

Plan zagospodarowania Polanki Redłowskiej od lat budzi wiele emocji wśród mieszkańców. Wiele osób uważa, że ten teren powinien być przeznaczony wyłącznie pod funkcje związane ze sportem, wypoczynkiem, rekreacją i spędzaniem wolnego czasu.

– Plan ma ustalić zasady realizowania zabudowy na terenach inwestycyjnych sąsiadujących z rezerwatem, z zachowaniem walorów przyrodniczych i krajobrazowych – informują przedstawiciele Urzędu Miasta w Gdyni.

W wyłożonym już po raz czwarty do publicznego wglądu projekcie planu, wprowadzono zmiany wynikające z uwzględnienia uwag złożonych do projektu planu wyłożonego na przełomie lipca i sierpnia 2020 roku. W związku z tymi zmianami, w niezbędnym zakresie ponowiono uzgodnienia i opiniowanie przez właściwe organy i instytucje.

BĘDZIE PUBLICZNA DYSKUSJA

Z projektem planu można się zapoznać w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian oraz w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni. Projekt planu jest także dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany, w zakładce: „wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 20 października o godz. 17:00. Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasady udziału w dyskusjach publicznych zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany, w zakładce przedmiotowego planu w dniu 13 października.

OSTATNIE DNI NA ZŁOŻENIE UWAG

W przypadku pytań pomocą służą także pracownicy Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni. Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do prezydenta Gdyni. Można je składać do 11 listopada w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez formularz dostępny na stronie internetowej projektu planu.

Uwagi do projektu planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

raf

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj