Orszaki Trzech Króli 2022 pod hasłem „Dzień dziś wesoły”. Sprawdź, gdzie na Pomorzu zaplanowano uroczystości

6 stycznia w ca?ej Polsce zaplanowano Orszaki Trzech Króli. Inicjatywa odb?dzie si? zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i sanepidu. Has?em przewodnim b?d? s?owa „Dzie? dzi? weso?y” zaczerpni?te z kol?dy „Z narodzenia Pana”. Sprawdzili?my, gdzie na Pomorzu b?dziecie mogli wzi?? udzia? w ?wi?tecznym wydarzeniu.

Przypadaj?ca w Ko?ciele katolickim 6 stycznia uroczysto?? Objawienia Pa?skiego nazywana jest tak?e „?wi?tem Epifanii” lub „?wi?tem Trzech Króli”. Jest jednym z pierwszych ?wi?t, które ustanowi? Ko?ció? (w III wieku w Ko?ciele Wschodnim, za? w IV wieku w Ko?ciele Zachodnim). Od 2011 roku jest to w Polsce dzie? wolny od pracy, podobnie jak i w innych krajach, np. we W?oszech, Hiszpanii, Grecji, Szwecji, Finlandii, Austrii czy Szwajcarii.

Obchodom uroczysto?ci towarzyszy wystawianie jase?ek oraz tzw. widowisk herodowych. Pierwszy Orszak Trzech Króli w Polsce ruszy? w roku 2009. W 2020 roku w wydarzeniu wzi??o udzia? ok. 1,3 mln uczestników w 872 miejscowo?ciach w kraju. Podobne orszaki organizowane s? obecnie tak?e za granic?. Najwa?niejszym punktem ?wi?towania jest msza ?wi?ta, która rozpoczyna lub ko?czy orszak.

ORSZAK DRUGI ROK Z RZ?DU W PANDEMII

– Staramy si?, mimo trudnej sytuacji epidemicznej, prze?y? uroczysto?? Epifanii, jako radosny moment Objawienia Pa?skiego, w którym Jezus pragnie ukaza? si? ka?demu cz?owiekowi niezale?nie od wieku, koloru skóry czy pozycji spo?ecznej – wskazuj? organizatorzy Orszaku Trzech Króli. – Ka?dy z nas mo?e przyby? do zbawiciela z pok?onem i cieszy? si? rado?ci? spotkania – dodaj?.

 

W 2022 roku Orszaki Trzech Króli odb?d? si? pod has?em „Dzie? dzi? weso?y”. Jest to fragment kol?dy „Z narodzenia Pana”, która powsta?a na prze?omie XVIII i XIX wieku. Weso?y, radosny nastrój przewija si? przez kolejne zwrotki – w dalszych cz??ciach ?piewamy, ?e „rado?? ludzi wsz?dzie s?ynie”, a w ostatnich zwrotkach: „odchodz? z Betlejem pe?ni wesela” czy „i my z pastuszkami dzi? si? radujmy”.

Organizatorzy pragn? zwróci? uwag? na warto?? g??bokiego prze?ywania ?wi?t i uroczysto?ci, rozumienia tre?ci, które ze sob? nios? oraz radosnego sp?dzania czasu z rodzin?, w tym wspólnego ?piewania. 

 

ORSZAKI TRZECH KRÓLI NA POMORZU

Gotowo?? organizowania wydarzenia zg?osi?y w tym roku równie? miejscowo?ci na terenie województwa pomorskiego. Po rocznej przerwie Orszak Trzech Króli wróci na ulice zarówno du?ych, jak i mniejszych miast.

Gda?sk – jedenasta gda?ska edycja Orszaku rozpocznie si? zbiórk? o godzinie 11:30. Wymarsz, poprzedzony modlitw? Anio? Pa?ski, nast?pi o godz. 12:00 spod Bazyliki Mariackiej. Na czele orszaku – prowadzeni przez gwiazd?, poprzedzeni przez werblistów, dzieci?ce grupy rycerzy i dam dworu, a tak?e dworzan z darami – przejd? Trzej M?drcy ze Wschodu. Tak jak w latach ubieg?ych po drodze do Gda?skiej Stajenki Orszak spotka króla Heroda (jego pa?acem b?dzie jeden z najwspanialszych zabytków Gda?ska – Wielka Zbrojownia). To tu Herod, kusz?c i gro??c, b?dzie próbowa? zawróci? pielgrzymów z w?a?ciwej drogi. To samo b?d? chcia?y uczyni? diab?y, gdy na trasie Orszaku dojdzie do walki dobra ze z?em. Kulminacja b?dzie mia?a miejsce przed dworem Artusa. Kacper, Melchior i Baltazar pok?oni? si? ?wi?tej Rodzinie i z?o?? dary. Na zako?czenie, wspólnie z chórem Towarzystwa ?piewaczego „Gryf” z Tr?bek Wielkich uczestnicy od?piewaj? polskie kol?dy.

Gdynia – zamiast tradycyjnego orszaku stowarzyszenie „Katolickie Centrum Kultury w Gdyni Ma?ym Kacku” nagra?o s?uchowisko na podstawie opowiadania ksi?dza Mieczys?awa Mali?skiego pod tytu?em „Czwarty Król” oraz tradycyjn? dla Gdy?skiego Orszaku Trzech Króli „Pastora?k? Gdy?sk?” z tekstem Anny Halasz, „Psalm o gwie?dzie” z gdy?skiego musicalu „Kol?da Nocka” i kilka tradycyjnych kol?d w wykonaniu gdy?skich artystów pod kierunkiem Artura Guzy. Przygotowany materia? zosta? wydany na p?ycie zatytu?owanej „Gdy?ski Orszak Trzech Króli 2022”, która b?dzie rozdawana 6 stycznia 2022 roku po mszach ?wi?tych w gdy?skich ?wi?tyniach. Utwory zostan? udost?pnione równie? w internecie za po?rednictwem kana?u stowarzyszenia „Kurtyna Ma?y Kack” na YouTube w ?wi?to Trzech Królu od godziny 9:00. Wst?p do p?yty nagrali Arcybiskup Tadeusz Wojda SAC, metropolita Gda?ski oraz prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

 

 

Wejherowo – spotkanie z Herodem zacznie si? oko?o 13:30 przy Pa?acu Przebendowskich i Keyserlingków, ale organizatorzy zapraszaj? chwil? wcze?niej na wspólne kol?dowanie z zespo?em regionalnym „Równica”. Na wszystkich czekaj? korony i ?piewniki, a tak?e gor?ca herbata. Dzieci proszone s? o przebranie si? za Króli, damy dworu b?d? anio?ki. W tym roku w Wejherowie pok?on ?wi?tej Rodzinie poza trzema królami oddadz? równie? Kaszubi wspólnie z Góralami. Spod pa?acu we wspólnym przemarszu mieszka?cy udadz? si? do Kolegiaty na Placu Jakuba Wejhera, gdzie b?dzie mo?na wys?ucha? koncertu. B?d? przygotowane dwa wej?cia do ko?cio?a – dla osób zaszczepionych przeciw COVID-19 i tych, którzy nie przyj?li szczepionki.

Starogard Gda?ski – uliczne jase?ka wyrusz? z ko?cio?a ?w. Mateusza o godzinie 13:30, by przemaszerowa? przez rondo im. Starogardzkich Stra?aków przy galerii Neptun a? do parafii ?w. Wojciecha, gdzie nast?pi powitanie ?ywego ??óbka oraz koncert kol?d w ko?ciele parafialnym. Tym razem nie przewidziano stacji na starogardzkim Rynku.

Malbork – tradycyjne obchody ?wi?ta rozpoczn? si? o godzinie 12:00 uroczyst? msz? ?wi?t? w parafii Jana Chrzciciela. W trakcie Eucharystii za?piewa chór Lutnia. Orszak wyruszy z ko?cio?a po mszy o godzinie 13:00 i przejdzie na plac Kazimierza Jagiello?czyka. Po drodze dzieci wykonaj? plenerowe scenki teatralne. Wydarzenie ma by? jednym z punktów Festiwalu Bo?e Narodzenie w Sztuce. Na jego zako?czenie zostan? rozdane nagrody festiwalowe w kategorii Muzyka i Literatura.

?ukowo – ze wzgl?du na pandemi? orszak odb?dzie si? tylko w ko?ciele Mi?osierdzia Bo?ego. W po?udnie msz? ?wi?t? odprawi ks. bp Wies?aw Szlachetka, a po niej odb?dzie si? orszakowe przedstawienie, które zako?czy si? pok?onem Trzech Króli oraz wspólnym ?piewaniem kol?d, w czym pomo?e ?ukowska Orkiestra D?ta.

Kartuzy – z trzech parafii wyrusz? osobne orszaki reprezentuj?ce poszczególnych królów. Wszystkie b?d? zmierza? na kartuski rynek, na którym spotkaj? si? o godzinie 15:00. Tam wspólnie pok?oni? si? Jezusowi i wezm? udzia? w kol?dowaniu, w czym wesprze ich zespó? „Chwalmy Go”. Ka?dy z orszaków wyró?nia? si? b?dzie innym kolorem. Orszak z parafii ?w. Wojciecha wyruszy jako czerwony, ze ?w. Kazimierza jako zielony, natomiast z parafii pw. Wniebowzi?cia Naj?wi?tszej Maryi Panny – niebieski. Ka?dy uczestnik otrzyma koron? oraz ?piewnik z kol?dami.

Gniew – o godzinie 16:00 w ko?ciele pw. ?w. Miko?aja rozpocznie si? ?wi?teczny koncert Rafa?a Brzozowskiego. Nast?pnie na gniewski rynek wyruszy Orszak Trzech Króli. Jego uczestnicy b?d? mogli wzi?? udzia? w konkursach, mi?dzy innymi na najlepiej przebran? rodzin?. Ci, którzy wezm? udzia? w orszaku, otrzymaj? tak?e korony nawi?zuj?ce do w?drówki m?drców ze Wschodu. Obchody ?wi?ta zako?czy uroczysta msza ?wi?ta o godzinie 17:30.

No?yno – pocz?tek orszaku zaplanowano na stadionie w No?ynie o godzinie 14:00. Tam uczestnicy wys?uchaj? Ewangelii o M?drcach ze Wschodu, by nast?pnie wyruszy? do ko?cio?a ?w. Antoniego Padewskiego. Dzieci, które chc? wzi?? udzia? w orszaku, mog? przebra? si? za pasterzy. Dla ka?dego przewidziano tak?e korony oraz ?piewniki.

Zblewo – orszak odb?dzie si? stacjonarnie. Obchody ?wi?ta rozpoczn? si? o godzinie 18:30 w parafii ?w. Micha?a Archanio?a. To okazja do wspólnej modlitwy, ale tak?e oddania pok?onu Bo?ej Dziecinie. Uczestnicy b?d? mogli równie? wspólnie za?piewa? kol?dy i obejrze? jase?ka przygotowane przez uczniów.

Czarna Woda – orszak wyruszy sprzed ko?cio?a Matki Bo?ej Cz?stochowskiej. Od godziny 13:00 uczestnicy b?d? mogli odbiera? gad?ety orszakowe. Wspólny pochód rozpocznie si? natomiast o godzinie 13:30. Przejdzie ulicami miasta i b?dzie po??czony ze wspólnym ?piewaniem kol?d.

Czersk – przemarsz orszaku rozpocznie si? o godzinie 12:30. Uczestnicy wyrusz? ze stadionu i przejd? ulicami 21 Lutego, Szkoln?, Królowej Jadwigi i dr. Zieli?skiego, by zako?czy? na targowisku miejskim. Na stadionie b?dzie mo?na pobra? stroje i rekwizyty. Odegrane zostan? tak?e dwie scenki, a w czasie orszaku i na targowisku zaplanowano wspólne ?piewanie kol?d. Wszyscy otrzymaj? tak?e gor?cy barszcz.

Sierakowice – o godzinie 13:00 w parafii pw. ?w. Jana rozpocznie si? msza ?wi?ta. Po niej zaplanowano koncert kol?d, w którym wezm? udzia? uczniowie nale??cy do sekcji muzycznych Gminnego O?rodka Kultury. O 14:45 korowód z udzia?em Trzech Króli wyruszy w kierunku O?tarza Papieskiego. Uczestnicy otrzymaj? ?piewniki, korony i naklejki.

Konarzyny – orszaki danych królów b?d? tworzy? poszczególne so?ectwa. Uczestnicy z so?ectw Ciecholewy i ?ychce oraz spoza gminy przejd? ubrani na czerwono. Króla Kacpra reprezentowa? b?d? ubrani na zielono mieszka?cy so?ectw Zielona Chocina i Zielona Huta. Azjatycki król Melchior b?dzie reprezentowany przez uczestników z so?ectw Konarzyny i Kie?pin w niebieskich strojach. Kilkana?cie minut przed 11:00 przed ko?cio?em rozdawane b?d? ?piewniki i okoliczno?ciowe korony.

Bytów – orszak organizuj? parafia ?w. Katarzyny Aleksandryjskiej i ?w. Jana Chrzciciela, parafia ?w. Filipa Neri oraz ?w. Katarzyny. Start przemarszu na rynku o godzinie 14:00.

Stara Kiszewa – korowód wyruszy o godzinie 14:00 z placu przed szko?? i zatrzyma si? przy ??obku. Tam zostan? z?o?one dary. Nast?pnie organizatorzy zapraszaj? na koncert orkiestry i sióstr Kropid?owskich w ko?ciele. Wydarzeniu towarzyszy? b?dzie kiermasz na placu przyko?cielnym, z którego dochód zostanie przekazany pogorzelcom z Konarzyn.

PAP/aKa/am/ua/MarWer

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj