Benzyna tańsza nawet o 70 groszy, a autogaz o 40 groszy za litr? Rzecznik rządu zapowiada, że to możliwe już od przyszłego miesiąca

– W przysz?ym tygodniu zostan? przedstawione kolejne rozwi?zania dotycz?ce walki ze skutkami inflacji – powiedzia? w sobot? 8 stycznia rzecznik rz?du Piotr Müller. Wyja?ni?, ?e chodzi m.in o obni?k? VAT na paliwa, co pozwoli?oby od 1 lutego obni?y? ceny benzyny o ok. 70 gr na litrze, natomiast autogazu o 40 gr.

– W?ród rozwi?za?, które zostan? zaproponowane, b?d? m.in. obni?ka VAT na paliwa z 23 do 8 proc. To znaczy, ?e od 1 lutego mo?na by si? spodziewa? obni?ki cen benzyny mniej wi?cej o 70 groszy, autogaz o ok. 40 groszy – powiedzia? rzecznik.

Doda?, ?e to jest kolejny „wa?ny element” dzia?a? polskiego rz?du w zakresie obni?ania podatków, ale te? walki z inflacj?. – To nie b?dzie jedyne dzia?anie. We wtorek premier Morawiecki wska?e inne dzia?ania, które planujemy przyj??, aby ograniczy? skutki inflacji – wskaza?.

SOLIDARNE DZIA?ANIA W RAMACH UNII

Wed?ug rzecznika powodem inflacji jest szanta? gazowy Rosji, z drugiej strony polityka klimatyczna Unii Europejskiej.

– Polska b?dzie podejmowa?a dzia?ania, by dosz?o do reformy handlu misjami CO2, z drugiej strony, ?eby podejmowa? solidarne dzia?ania w ramach UE wobec Rosji, je?li chodzi o szanta? gazowy i ceny gazu, które w tej chwili próbuje wymusi? Rosja, która skutecznie manipuluje cenami energii w ca?ej Europie – zaznaczy? Müller.

W czwartkowym wywiadzie dla Interii premier Mateusz Morawiecki powiedzia?, ?e je?li trendy inflacyjne si? utrzymaj?, b?dzie przed?u?ona obecnie obowi?zuj?ca tarcza antyinflacyjna (chodzi m.in. o obni?k? akcyzy na paliwa i rezygnacj? z podatku detalicznego od sprzeda?y paliw oraz o obni?k? VAT na gaz).

– Teraz wzmacniamy j? o tarcz? 2.0 – powiedzia? premier Morawiecki. Doda?, ?e szacunkowy roczny koszt tej kolejnej obni?ki podatków to 6 do 7 miliardów z?.

G?ówny Urz?d Statystyczny poda? w pi?tek w szybkim szacunku, ?e ceny towarów i us?ug konsumpcyjnych w grudniu 2021 r. wzros?y o 8,6 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesi?cem ceny wzros?y o 0,9 proc.

PAP/raf

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj