„Regionalne Oscary” dla twórców kultury zostaną przyznane po raz kolejny. Propozycje, kto ma je otrzymać, można zgłaszać do 14 lutego

Do 14 lutego mo?na zg?asza? kandydatury do Pomorskiej Nagrody Artystycznej. Wyró?nienia przyznawane b?d? w trzech kategoriach: Kreacja Artystyczna, Pomorska Nadzieja Artystyczna oraz Mecenat Kultury.

Prawo do zg?aszania kandydatur do Pomorskiej Nagrody Artystycznej maj? mi?dzy innymi dotychczasowi laureaci nagrody, stowarzyszenia i zwi?zki twórcze, instytucje kultury, organy administracji publicznej, szko?y wy?sze i artystyczne oraz organizacje pozarz?dowe.

Mo?na zg?asza? trzech najlepszych twórców w kategorii „Kreacje Artystyczne” oraz po jednej kandydaturze do Pomorskiej Nadziei Artystycznej oraz Mecenatu Kultury. Ze zg?oszonych kandydatur Ma?a Kapitu?a wybiera dziesi?? nominacji w kategorii „Kreacje Artystyczne” i po trzy nominacje w pozosta?ych kategoriach. W sk?ad Ma?ej Kapitu?y wchodz? mi?dzy innymi: reprezentant Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Pomorskiego, przedstawiciele Departamentu Kultury Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Pomorskiego oraz reprezentacja szkó? wy?szych i artystycznych, instytucji kultury i stowarzysze? twórczych.

TRZY KATEGORIE I NAGRODA INDYWIDUALNA

Ostatecznego wyboru spo?ród osób nominowanych dokonuje Du?a Kapitu?a, w sk?ad której wchodzi ponad 100 osób – cz?onkowie Ma?ej Kapitu?y oraz laureaci nagrody z lat poprzednich. Nagradzaj?c „Kreacj? Artystyczn?”, kapitu?a honoruje wydarzenie artystyczne, jakie mia?o miejsce w minionym roku. W kategorii „Pomorska Nadzieja Artystyczna” statuetk? nagradzany jest artysta, niekoniecznie debiutuj?cy, którego dokonania artystyczne s? zauwa?alne i rokuj? wielkie nadzieje na przysz?o??. W kategorii „Mecenat Kultury” nagradzane s? osoby lub firmy wspieraj?ce finansowo kultur?.

Jak poinformowa? Micha? Piotrowski, rzecznik prasowy Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Pomorskiego w Gda?sku, przyznawana jest równie? indywidualna nagroda specjalna. – To Wielka Pomorska Nagroda Artystyczna, któr? osobi?cie przyznaje marsza?ek województwa pomorskiego za ca?okszta?t wybitnych osi?gni?? artystycznych – wyja?ni?.

Gala fina?owa Pomorskiej Nagrody Artystycznej za rok 2021 przewidziana jest na koniec kwietnia.

„REGIONALNE OSCARY”

Pomorska Nagroda Artystyczna zosta?a ustanowiona w 1998 roku. Ze wzgl?du na presti? i sposób typowania kandydatów okre?lana bywa mianem „regionalnych Oscarów”.

W ubieg?ym roku laureatami Pomorskiej Nagrody Artystycznej w kategorii „Kreacje Artystyczne” zostali konserwatorka zabytków Iwona Berent, artysta streetartowy Mariusz Waras oraz muzyk Robert Kwiatkowski. W kategorii „Pomorska Nadzieja Artystyczna” statuetk? Gryfa Pomorskiego przyznano skrzypaczce Hannie Pozorskiej. „Mecenasem Kultury Pomorskiej” w 2021 roku zosta?a firma Ziaja Ltd. Zak?ad Produkcji Leków, a Wielk? Pomorsk? Nagrod? Artystyczn? otrzyma? muzyk jazzowy Przemek Dyakowski.

 

PAP/MarWer

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj