Mimo odwołanych mistrzostw nie zwolnili tempa. Piotr Tarnacki z Energa 77 Racing podsumowuje miniony rok [POSŁUCHAJ]

Zdawa?o si?, ?e miniony min?? pod znakiem Igrzysk Olimpijskich i Euro 2020. Jednak na Pomorzu to ?eglarz zaj?? 2. miejsce w kultowym plebiscycie „Dziennika Ba?tyckiego” na najpopularniejszego sportowca w regionie. Piotr Tarnacki z 77 Racing podsumowa? miniony rok. 

– Pocz?tek roku by? dla mnie bardzo intensywny, ze wzgl?du na podejmowane decyzje dotycz?ce wyboru jachtów akademii oraz planów regatowych. Wraz z moimi wspó?pracownikami wybrali?my jachty J70, ze wzgl?du na ich wielk? popularno?? oraz ich uniwersalne walory nautyczne. Ponadto dzi?ki wspó?pracy z J-Boats zbudowali?my za?og? wraz z Markiem Turkowskim, Kub? Padzikiem i ?ukaszem Paszko, któr? realizujemy plan startów w Barcelona Winter Series (stycze?-marzec) oraz w kilku du?ych imprezach, m in. Bold’or w Genewie – mówi. 

– Poprzedni rok mia? by? kluczowym sezonem dla mnie w klasie Micro, gdzie od 2020 roku walczymy o 10 tytu? mistrza ?wiata. Nasze starania pokrzy?owa? nam Covid i mistrzostwa ?wiata zosta?y odwo?ane. Ca?y sezon ?eglowali?my sumiennie w nowym sk?adzie z Kub? Padzikiem, a wysoko podniesiona poprzeczka przez za?og? Piotra Ma?czaka, spowodowa?a walk? o ka?d? pozycj? w regatach Pucharu Polski – dodaje.

PUNKT KULMINACYJNY SEZONU

– Dla mnie punktem kulminacyjnym sezonu by?y regaty Orlen Cup w P?ocku, które by?y dla klasy Micro mistrzostwami Polski. Mocno zdeterminowani i zmotywowani przyst?pili?my do zmaga? na Wi?le ostatecznie wygrywaj?c 5 z 6 wy?cigów. To zwyci?stwo by?o dla mnie bardzo wa?ne i cenne, reprezentuj?c barwy naszego sponsora Energa Grupa Orlen, chcieli?my si? zaprezentowa? z jak najlepszej strony na akwenie w P?ocku – opowiada Piotr Tarnacki.

– By? to rok, w którym zapocz?tkowa?em w 77 Racing M?odzie?ow? Akademi? ?eglarsk?, która w g?owie mi kie?kowa?a od wielu lat. Wzorce podpatrywane we Francji czy Anglii pozwoli?y mi zarazi? naszych partnerów do realizacji projektu dla m?odzie?y w wieku 15-20 lat. Energa, Roca, Miasto Gda?sk, GIWK czy Ford Polska to partnerzy, którzy nam zaufali i mam nadziej?, ?e w roku 2022  kolejna grupa m?odzie?y b?dzie ?eglowa? na „Jotkach”.  Patrz?c na ogromne zaanga?owanie m?odych regatowców ju? widz? w?ród nich przysz?ych mistrzów i mam nadziej? ?e ju? nied?ugo, nasz team zasili m?odzie? z akademii. Mistrzostwo Polski, realizacja Akademii 77 oraz nowy team J70 to na pewno Nasz sukces, za który dzi?kuj? ca?emu teamowi 77. Praca z Ew?, Paulin?, Kasi?, Jurkiem, Samborem oraz z naszymi Partnerami to wielki zaszczyt i wiem ?e kolejny rok b?dzie jeszcze lepszy! – podkre?la. 

 

Pos?uchaj rozmowy W?odzimierza Machnikowskiego z Piotrem Tarnackim:

 

mat. prasowe/mm

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj