Im mniej śpisz, tym bardziej niezdrowo jesz. Spożywanie cukru wśród nastolatków powiązane z odpoczynkiem

Nastolatki, które nie ?pi? przez zalecane 8-10 godzin na dob?, mog? spo?ywa? nawet 2 kilogramy wi?cej cukru rocznie w porównaniu z ich wysypiaj?cymi si? rówie?nikami. Takie wyniki poda? magazyn „Sleep”.

Sen ma kluczowe znaczenie dla prawid?owego funkcjonowania ca?ego organizmu ka?dego cz?owieka. Jest szczególnie wa?ny dla nastolatków, poniewa? ich organizm ca?y czas si? rozwija i potrzebuje odpowiedniej dawki energii. Niestety, wi?kszo?? z nich nie ?pi tyle, ile zalecaj? specjali?ci.

Wed?ug dotychczasowych bada?, brak odpowiedniej ilo?ci snu mo?e skutkowa? z?ym zdrowiem psychicznym, s?abymi wynikami w nauce i problemami behawioralnymi. Wed?ug badaczy z Uniwersytetu Brighama Younga w Stanach Zjednoczonych brak odpowiedniej ilo?ci snu mo?e skutkowa? jeszcze innym uszczerbkiem na zdrowiu – przybraniem dodatkowych kilogramów oraz wyst?pieniem innych chorób kardiometabolicznych. Dzieje si? tak, poniewa? nastolatki kszta?tuj? niezdrowe nawyki ?ywieniowe, gdy ?pi? mniej.

JAK BADALI?

Kara Duraccio, profesor z Uniwersytetu Brighama Younga, przeanalizowa?a wraz ze swoim zespo?em badawczym wzorce snu i jedzenia 93 nastolatków w dwóch warunkach snu. Pierwszym by?o spanie przez 6,5 godziny na dob?, w drugim nastolatki spa?y przez 9,5 godziny. W pierwszym wariancie m?odzie? wi?c nie dostarcza?a odpowiedniej ilo?ci snu, w drugim – spa?a tyle, ile jest zalecane w ich wieku. Badanie trwa?o tydzie?, w trakcie którego naukowcy mierzyli spo?ycie kalorii, zawarto?? makrosk?adników, rodzaje ?ywno?ci i ?adunek glikemiczny ?ywno?ci spo?ywanej przez nastolatki w ka?dej grupie.

Wyniki wykaza?y, ?e nastolatki ?pi?ce krócej spo?ywa?y wi?cej pokarmów, które prawdopodobnie szybko podnosi?y poziom cukru we krwi. W ich diecie najcz??ciej go?ci?y potrawy bogate w w?glowodany z dodatkiem cukru lub s?odkie napoje. Nie zauwa?ono tej tendencji u m?odzie?y, która spa?a odpowiedni? ilo?? czasu. Co ciekawe, mniejsza ilo?? snu nie spowodowa?a, ?e nastolatki jad?y wi?cej ni? ich rówie?nicy o zdrowym ?nie. Obie grupy spo?ywa?y mniej wi?cej tak? sam? ilo?? kalorii, ale krótsze spanie powodowa?o, ?e m?odzie? jad?a wi?cej tzw. jedzenia ?mieciowego.

– Podejrzewamy, ?e zm?czone nastolatki chc? szybko dostarczy? sobie potrzebnej energii, która pozwoli im odpowiednio funkcjonowa? podczas dnia, wi?c szukaj? pokarmów bogatych w w?glowodany i cukry – mówi profesor Duraccio.

Badania wykaza?y, ?e nastolatki, które ?pi? krócej, spo?ywaj? codziennie o ok. 12 gramów cukru wi?cej ni? ich wyspani rówie?nicy. 

Badacze zauwa?aj?, ?e skoro – zgodnie z wynikami innych bada? – wi?kszo?? nastolatków nie ?pi wystarczaj?co d?ugo przez oko?o 180 nocy ci?gu w roku, dodatkowe 12 gramów cukru ka?dego dnia mo?e skutkowa? spo?yciem dodatkowych 2,7 kg cukru w ci?gu roku.

PAP Nauka/tm

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj