Im więcej kontaktu z naturą, tym lepiej dla mózgu. Ale naukowcy zaniepokojeni: za mało czasu spędzamy na zewnątrz

Cz?sty kontakt z natur? pozytywnie wp?ywa na mózgi dzieci. Badania pokazuj?, ?e u maluchów, maj?cych bezpo?redni kontakt z przyrod?, poprawia si? m.in. funkcjonowanie kory przedczo?owej, odpowiedzialnej za wiele funkcji poznawczych. K?opot w tym, ?e przeci?tnie ani dzieci, ani doro?li nie sp?dzaj? wystarczaj?cej ilo?ci czasu na ?wie?ym powietrzu.

Wi?kszo?? Europejczyków ?yje w miastach, a tylko 20 proc. swojego czasu osoby doros?e sp?dzaj? na ?wie?ym powietrzu, z czego tylko cz??ciowo w kontakcie z natur?. Z kolei dzieci jeszcze mniej – bo tylko ok. 9 proc. swojego czasu przebywaj? na zewn?trz.

– Te dane s? do?? alarmuj?ce – mówi? dr Wojciech Glac, profesor Uniwersytetu Gda?skiego, który o wp?ywie natury na zdrowie, m.in. dzieci opowiada? podczas lekcji online „Co ci?gnie nasz mózg do lasu?”. Jak zwróci? uwag?, ni?sza ekspozycja na ?rodowisko naturalne mo?e spowodowa?, ?e b?dziemy bardziej nara?eni na ró?nego rodzaju zaburzenia czy to zdrowia psychicznego, czy te? fizycznego.

DO PRZEWIDYWANIA…

U dzieci, które maj? bezpo?redni dost?p do przyrody, obserwuje si? wi?ksz? obj?to?? istoty szarej mózgu w korze przedczo?owej w porównaniu z dzie?mi szkolnymi, które maj? ograniczony kontakt z przyrod?. Prof. Glac podkre?la, ?e to bardzo istotne.

– Kora przedczo?owa jest t? cz??ci? naszego mózgu, która jest chyba najbardziej „ludzka” ze wszystkich innych cz??ci naszego mózgowia – mówi?. – Jest centrum dowodzenia naszego mózgu. To ona odpowiedzialna jest za analizowanie sytuacji, za planowanie, za podejmowanie decyzji, za racjonalno??, za rozumowanie, za rozumienie tego, co si? wokó? nas dzieje, za przewidywanie, za kontrol? nad naszymi emocjami. Za wszystkie te najwa?niejsze funkcje naszego mózgu, które bardzo cz?sto okre?lamy w skrócie, jako cz??ci poznawcze – dodawa?.

Sprawne dzia?anie kory przedczo?owej oraz jej wielko??, aktywno?? wp?ywa na to, jak funkcjonuje ca?y mózg, psychika i to, jaka jest nasza odporno?? psychiczna na ró?nego rodzaju zaburzenia, wynikaj?ce ze stresu czy innych ?yciowych trudno?ci.

KOMUNIKACJI…

Oprócz tego, ?e mózg dzieci, maj?cych kontakt z przyrod? mia? wi?ksz? obj?to?? istoty szarej, równie? charakteryzowa? si? wi?ksz? g?sto?ci? istoty bia?ej. – Istota szara to w uproszczeniu komórki, a wi?c im wi?cej istoty szarej, tym wi?cej komórek buduje dan? cz??? naszego mózgu. Natomiast istot? bia?? jest co?, co jest tworzone przez po??czenia, czyli przez aksony komórek nerwowych, które s?u?? do komunikacji pomi?dzy ró?nymi rejonami naszego mózgu – obrazowa? prof. Glac.

Drugim obszarem kory mózgowej, który w badaniach u dzieci wykazuje wi?ksz? obj?to?? istoty szarej i istoty bia?ej, jest kora przedruchowa. – Wraz z kor? przedczo?ow? s? dwoma elementami niezwykle wa?nego obwodu, który jest zwi?zany z uwag? potrzebn? nam do tego, ?eby móc wykonywa? w sposób sprawny zadania, czy to intelektualne, czy ruchowe – t?umaczy prof. Glac.

…I REGENERACJI

?rodowisko naturalne jest dla mózgu czym? ?atwiejszym do percepcji i zrozumienia, a przebywaj?c w nim, dajemy odpocz?? neuronom, które s? zaanga?owane w proces uwagi. Dzi?ki takiemu odpoczynkowi w ?rodowisku naturalnym neurony mózgu s? pó?niej gotowe do szybkiej aktywacji, np. kiedy zajdzie taka potrzeba przy zmianie otoczenia na miejskie.

PAP Nauka/oprac. tm

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj