Pomagali zakładać fikcyjne firmy kobietom w ciąży, by te mogły dostawać zasiłki. ZUS stracił ponad sześć milionów złotych

146 osób stanie przed s?dem w zwi?zku z wy?udzeniem zasi?ków z Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych. Prokuratura Regionalna w Gda?sku zako?czy?a gigantyczne ?ledztwo w tej sprawie. ZUS straci? ponad sze?? milionów z?otych, a oskar?eni maj? ponad 850 zarzutów.

Jak mówi? ?ledczy, przest?pczy proceder trwa? od po?owy 2015 roku. Organizatorami by?y trzy osoby, reprezentuj?ce spó?k? zarejestrowan? w Warszawie, a dzia?aj?c? w Wejherowie. Oskar?eni oferowali kobietom w ci??y za?o?enie na ich dane fikcyjnej dzia?alno?ci gospodarczej w celu uzyskania zasi?ków macierzy?skich i chorobowych. Zajmowali si? te? wszystkimi formalno?ciami. W imieniu kobiet op?acali z w?asnych ?rodków zazwyczaj tylko jedn? wysok? sk?adk?, aby naby? prawa do ?wiadcze?.

– Wprowadzaj?c w ten sposób w b??d pracowników Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych co do faktycznego prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczych, doprowadzali do wyp?aty nienale?nych ?wiadcze?. Na skutek dzia?ania organizatorów procederu i wspó?pracuj?cych z nimi kobiet 149 z nich uzyska?o lub usi?owa?o uzyska? nienale?ne ?wiadczenia z tytu?u zasi?ków macierzy?skich i chorobowych. Ze wzgl?du na fakt, i? op?acano zazwyczaj sk?adk? w najwy?szej kwocie, ?wiadczenia macierzy?skie by?y wysokie i wynosi?y przeci?tnie oko?o 83 tysi?cy z?otych. Po otrzymaniu ?wiadcze? kobiety zwraca?y organizatorom procederu kwot? op?aconej sk?adki, a nast?pnie przekazywa?y po?ow? uzyskiwanych zasi?ków. Szkoda wyrz?dzona Zak?adowi Ubezpiecze? Spo?ecznych na skutek przyznania nienale?nych ?wiadcze? wynios?a ponad sze?? i pó? miliona z?otych. Ponadto usi?owano wy?udzi? ?wiadczenia w ??cznej kwocie prawie trzech milionów – mówi prokurator Marzena Muklewicz z Prokuratury Regionalnej w Gda?sku.

Oskar?eni odpowiedz? za oszustwo, podrabianie dokumentów i sk?adanie fa?szywych zezna?. Grozi im dziesi?? lat wi?zienia.

 

Grzegorz Armatowski/MarWer

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj