Zamek krzyżacki w Malborku podsumował 2021 rok. Ile osób odwiedziło muzeum? Z których krajów przyjechało najwięcej turystów?

Ponad 390 tysi?cy osób z 84 krajów zwiedzi?o w ubieg?ym roku Muzeum Zamkowe w Malborku. To prawie 100 tysi?cy wi?cej ni? w 2020 roku. Spo?ród cudzoziemców najwi?ksz? grup? stanowili obywatele Niemiec, a za nimi Rosjanie.


Rzecznik prasowy Muzeum Zamkowego w Malborku Katarzyna Grynienko poinformowa?a, ?e w 2021 roku placówk? odwiedzi?y dok?adnie 390 422 osoby, z czego prawie 255 tysi?cy stanowili tury?ci krajowi.

GO?CIE SPOZA POLSKI

??cznie bramy krzy?ackiej warowni przekroczyli w ubieg?ym roku go?cie z 84 pa?stw. Spo?ród obcokrajowców najwi?ksz? popularno?ci? zamek cieszy? si? u turystów z Niemiec (9720), Rosji (3207), Litwy (1647), Hiszpanii (1314), Czech (1307) i Wielkiej Brytanii (1276). Kolejni na tej li?cie to obywatele Stanów Zjednoczonych (918), Francji (758), Ukrainy (482), Holandii (261) oraz W?och (227).

Ciekawostk? jest to, ?e Muzeum Zamkowe w Malborku odwiedzi?o w ub. roku 20 osób z Korea?skiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. By?o te? kilka krajów – Gruzja, Hongkong, Luksemburg, Singapur, St. Pierre i Miquelon (wspólnota zamorska Francji na Oceanie Atlantyckim – przyp. red.), Tunezja, Urugwaj, Uzbekistan i Portugalia – co do których ubieg?oroczna statystyka kas muzealnych w Malborku zanotowa?a, ?e by?y reprezentowane tylko przez jednego turyst?.

W pandemicznym 2020 roku Muzeum Zamkowe w Malborku zwiedzi?o ponad 295 tys. osób, z czego tury?ci z Polski to ok. 187 tysi?cy.

ZAMEK Z WIELOWIEKOW? HISTORI?

Budowa warowni w Malborku rozpocz??a si? w ok. 1275 roku. W latach 1309-1457 by?a ona siedzib? wielkiego mistrza zakonu krzy?ackiego.

Po wojnie 13-letniej, w efekcie której Krzy?acy utracili zamek na rzecz Polski, stolica pa?stwa zakonnego zosta?a przeniesiona do Królewca, a Malbork – a? do 1772 roku, by? jedn? z rezydencji królów Polski. W efekcie rozbiorów Polski zamek przeszed? w r?ce pruskie i s?u?y? m.in. wojsku.

Na pocz?tku XIX wieku w?adze pruskie zdecydowa?y si? przekaza? obiekt konserwatorom sztuki i powierzy? im restauracj? twierdzy. Zamek by? sukcesywnie restaurowany, a z czasem, m.in. dzi?ki zakupom militariów, archiwaliów, ksi??ek itp., warownia zacz??a pe?ni? funkcj? muzeum.

W 1945 roku warownia zosta?a bardzo powa?nie zniszczona. W 1961 roku, w cz??ciowo odbudowanych obiektach, otwarto Muzeum Zamkowe, którego gospodarze do dzi? kontynuuj? prace nad przywróceniem dawnej ?wietno?ci i odtworzeniem zbiorów muzealnych.

Obecnie Muzeum Zamkowe realizuje inwestycj? polegaj?c? na odbudowie i adaptacji dwóch budynków gospodarczych na Przedzamczu na cele kulturalno-edukacyjne. Obiekty s? w ruinie od lat powojennych. Przedsi?wzi?cie ma si? zako?czy? w ko?cu 2023 roku.

W 1997 roku warowny zespó? zamkowy w Malborku zosta? wpisany na List? ?wiatowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO jako najwi?ksza kubaturowo, niepowtarzalna ze wzgl?du na rozwi?zania architektoniczne gotycka budowla ceglana w Europie oraz przyk?ad doskona?ych dzia?a? konserwatorskich.

 

PAP/am

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj