W Polsce przybywa osób pracujących. Są już wstępne wyniki spisu powszechnego

(Fot. Pixabay.com)

W 2021 roku populacja pracujących liczyła 17,130 mln. Było ich znacząco więcej w porównaniu z wynikami z 2011 roku – podał Główny Urząd Statystyczny na podstawie wstępnych wyników spisu powszechnego.

Z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przeprowadzonego w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 roku wynika, że populacja osób pracujących wzrosła z 15 milionów w 2011 roku do ponad 17,130 mln. W 2011 roku liczba ta wynosiła ponad 15 milionów.

KONIUNKTURA I INNE CZYNNIKI

Główny Urząd Statystyczny podaje, że na zmianę wielkości tej populacji w ciągu dekady miały wpływ między innymi korzystna koniunktura gospodarcza (odbicie po światowym kryzysie ekonomicznym z 2008 roku, wyhamowane w roku 2020 w wyniku pandemii COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2) i związany z nią wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność gospodarczą, rozwój nowych form zatrudnienia, otwarcie kolejnych zagranicznych rynków pracy dla Polaków, a także zmiany w przepisach prawnych dotyczących między innymi umów zawieranych na czas określony czy przechodzenia na emeryturę, w tym możliwości łączenia pracy z pobieraniem świadczeń emerytalnych.

– Z punktu widzenia analizy aktywności ekonomicznej ludności ważne jest też przypomnienie, że spis w 2021 roku został zrealizowany w czasie trwającej drugi rok pandemii COVID-19, co dotyczy też okresu referencyjnego, dla którego zbierano informacje od obywateli (ostatni tydzień marca) – zaznaczono w raporcie.

W czasie pandemii na sytuację na rynku pracy oddziaływały między innymi pakiety ustaw tworzących tak zwane Tarcze Antykryzysowe, które miały wpływ na utrzymanie miejsc pracy.

POPULACJA PRACUJĄCYCH W PODZIALE NA PŁEĆ

W 2021 roku na ogólną populację pracujących składało się 53,1 proc. mężczyzn oraz 46,9 proc. kobiet. Dla porównania w 2011 roku liczby te wynosiły odpowiednio 54,9 proc. i 45,1 proc.

W 2021 roku populacja pracujących mieszkańców miast wynosiła 59,9 proc., a pracujących mieszkańców wsi – 40,1 proc. (w 2011 roku: 60,4 proc. i 39,6 proc.). Udział mężczyzn wśród pracujących był większy na terenach wiejskich niż w miastach (na wsi 55,4 proc. mężczyzn i 44,6 proc. kobiet, w miastach 51,5 proc. mężczyzn oraz 48,5 proc. kobiet).

WZROST W KAŻDYM Z WOJEWÓDZTW

W województwie mazowieckim, odnotowującym największą liczbę ludności, w 2021 roku liczba pracujących wyniosła 15,8 proc. ogólnej liczby wykonujących pracę w kraju. Z kolei w województwie opolskim, najmniejszym pod względem liczby ludności, populacja pracujących liczyła 2,4 proc. wszystkich wykonujących pracę.

Z raportu wynika, że wśród pracujących we wszystkich województwach przeważają liczebnie mężczyźni. Ich udział jest od około 3 do 9 proc. większy niż pracujących kobiet. Najbardziej zróżnicowane pod tym względem są województwa: opolskie, podkarpackie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

W ciągu dziesięciu lat od poprzedniego spisu powszechnego liczba pracujących uległa zwiększeniu w każdym z województw.

STARZEJĄCE SIĘ ZASOBY

W raporcie zwrócono uwagę na znaczące różnice w kwestii stanu i struktury ludności według wieku między 2011 a 2021 rokiem. Zanotowano różnice świadczące o starzeniu się zasobów pracy.

Według wstępnych wyników spisu z 2021 roku populacja pracujących w wieku produkcyjnym liczyła 92,8 proc. wszystkich osób pracujących. Na tę zbiorowość składało się 61,6 proc. osób w wieku mobilnym (18-44 lata) i 38,4 proc. tych w wieku niemobilnym (45-59/64 lata).

NAJMNIEJ NAJMŁODSZYCH

Populacja pracujących osób w przedziale wiekowym 15-17 nie stanowiła znaczącego odsetka ogólnej liczby pracujących (0,1 proc.). W przypadku osób w wieku poprodukcyjnym w 2021 roku populacja pracujących stanowiła dość dużą zbiorowość (7,1 proc. ogółu pracujących).

Wśród pracujących mężczyzn osoby w wieku produkcyjnym stanowiły 94,9 proc.. W przypadku kobiet odsetek ten był niższy i wyniósł 90,4 proc.. W raporcie wskazano, że ma to związek z odmienną dla mężczyzn i kobiet granicą między wiekiem produkcyjnym a poprodukcyjnym, wynikającą z granicy wieku związanego z możliwością przejścia na emeryturę.

RÓŻNICA MIĘDZY MIASTEM A WSIĄ

Wśród pracujących mieszkańców wsi osoby w wieku produkcyjnym stanowiły 95,1 proc., a udział pracujących w wieku poprodukcyjnym był mniejszy niż w miastach i wynosił 4,8 proc.

W porównaniu z wynikami spisu z 2011 roku, w 2021 roku można zauważyć zmniejszenie odsetka pracujących w wieku mobilnym i jednocześnie zwiększenie odsetka osób w wieku poprodukcyjnym.

PAP/MarWer

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj