Niepełnosprawni wyborcy będą mogli oddać głos korespondencyjnie. O czym powinni pamiętać?

(Fot. Agencja KFP/Anna Rezulak)

Wyborcy spełniający określone warunki mogą głosować korespondencyjnie w wyborach parlamentarnych. Przesyłkę z pakietem wyborczym dostarczy listonosz. Kopertę zwrotną z wypełnioną kartą do głosowania można między innymi zostawić w placówce pocztowej – przekazuje Poczta Polska.

W komunikacie Poczty Polskiej podkreślono, że zgodnie z Kodeksem wyborczym do głosowania korespondencyjnego uprawnieni są wyborcy, którzy mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w dniu głosowania poddani są obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych lub najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Dodano, że „osoba, która zgłasza chęć głosowania na odległość, musi mieć czynne prawo wyborcze, polskie obywatelstwo i co najmniej 18 lat w dniu wyborów. Musi także głosować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

WNIOSEK

Poczta Polska zwraca uwagę, że warunkiem skorzystania z możliwości głosowania korespondencyjnego jest złożenie odpowiedniego wniosku, najpóźniej do 2 października.

– Wyjątkiem są wyborcy, którzy w dniu głosowania podlegają obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, rozpoczętych po piątym dniu przed dniem wyborów. Takie osoby chęć głosowania korespondencyjnego mogą zgłosić do drugiego dnia przed dniem wyborów (do 13 października) – czytamy.

FORMY WNIOSKÓW

W komunikacie podkreślono, że chęć głosowania korespondencyjnego można zgłosić na piśmie utrwalonym w postaci: papierowej (opatrzonym własnoręcznym podpisem) albo elektronicznej (opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl, po uwierzytelnieniu tej osoby) lub telefonicznie (w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych).

– Informację o tym, że wyborca chce głosować korespondencyjnie, należy zgłosić komisarzowi wyborczemu – zaznaczono.

CO POWINNO ZNALEŹĆ SIĘ W ZGŁOSZENIU?

W komunikacie czytamy też, że poprawne zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona) wyborcy, jego numer ewidencyjny PESEL, adres na który zostanie wysłany pakiet wyborczy oraz numer telefonu lub adres e-mail do kontaktu.

– W przypadku osób z niepełnosprawnością wymagana jest również kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W zgłoszeniu można również wpisać, by doręczany wyborcy pakiet zawierał nakładki na kartę do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a – dodano.

PAKIET WYBORCZY

Poczta Poczta informuje, że pakiet wyborczy, który trafi do wyborcy będzie składał się z: koperty zwrotnej, karty lub kart do głosowania, koperty na kartę do głosowania, instrukcji głosowania korespondencyjnego, nakładek lub nakładki na kartę czy karty do głosowania w alfabecie Braille’a (jeśli wyborca zgłosił chęć ich otrzymania) oraz oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

– Wyborca otrzyma go nie później niż na sześć dni przed dniem wyborów. Wyjątkiem są osoby podlegające obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, do których pakiet ten trafia nie później niż dwa dni przed dniem wyborów. Wysyłane są one za pośrednictwem Poczty Polskiej. Do rąk własnych i po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość wyborcy doręcza je listonosz. Odebranie pakietu wymaga pisemnego pokwitowania odbioru – podkreślono w komunikacie.

KOPERTA ZWROTNA

Jak dodano, po oddaniu głosu kartę do głosowania wraz z oświadczeniem należy umieścić w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania”.

– Zaklejoną kopertę należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej do obwodowej komisji wyborczej. Gdy nie będzie ona zaklejona, karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników wyborów – podkreśla Poczta Polska, zwracając uwagę na to, że kopertę zwrotną wyborca może przekazać przedstawicielowi Poczty Polskiej, na przykład listonoszowi, albo zostawić w placówce Poczty Polskiej usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania, w dowolnej placówce Poczty Polskiej. Może ją także osobiście dostarczyć do obwodowej komisji wyborczej, w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców (nie dotyczy wyborców podlegających obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych w dniu głosowania).

PAP/aKa

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj