W Kościele katolickim 21 stycznia obchodzona jest Niedziela Słowa Bożego

(Fot. Wikimedia Commons/Benhur Arcayan)

W Kościele katolickim w III niedzielę okresu zwykłego obchodzona jest Niedziela Słowa Bożego. Jej celem jest pogłębianie świadomości wartości Biblii. W motu proprio „Aperuit illis” ogłaszającym ten dzień, papież Franciszek zaznaczył, że bez pogłębionej lektury Pisma Świętego ludzkie serce pozostanie zimne, a oczy zamknięte.

– Poprzez teksty biblijne, odczytywane podczas liturgii, sam Bóg mówi do swojego ludu i sam Chrystus głosi swoją Ewangelię – zaznaczono w nocie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

Papież Franciszek w motu proprio „Aperuit illis”, wprowadzając Niedzielę Słowa Bożego zaznaczył, że „Biblia nie może być dziedzictwem tylko nielicznych, ani nie może stać się zbiorem ksiąg dla kilku osób uprzywilejowanych”. – Biblia należy przede wszystkim do ludu zebranego, aby jej słuchał i odnalazł się w jej Słowie. (…) Słowo Boga jednoczy wiernych i sprawia, że stają się jednym ludem – napisał papież.

SŁOWO BOŻE JEST FUNDAMENTEM KOŚCIOŁA

Zaznaczył, że „Pismo Święte mówi o Chrystusie i ogłasza Go jako tego, który musi przejść przez cierpienie, aby wejść do chwały”. Ostrzegł także, że bez pogłębionej lektury Biblii ludzkie „serce pozostanie zimne, a oczy zamknięte, dotknięte niezliczonymi formami ślepoty”.

– Nieznajomość Pisma Świętego to nieznajomość Chrystusa – mówił już w IV w. doktor Kościoła, św. Hieronim (ur. ok. 345 roku). Twierdził, że „autentyczna interpretacja Biblii musi harmonijnie współbrzmieć z wiarą Kościoła katolickiego”.

W posynodalnej adhortacji apostolskiej „Verbum Domini – o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła”, papież Benedykta XVI napisał, że słowo Boże jest fundamentem Kościoła. – (Kościół) rodzi się z niego i nim żyje – podkreślił.

– Słowo Boże przemawia bowiem do nas w Piśmie świętym jako natchnione świadectwo Objawienia, które wraz z żywą Tradycją Kościoła stanowi najwyższą regułę wiary – napisał papież.

„KTO ZNA SŁOWO BOŻE, W PEŁNI ZNA RÓWNIEŻ ZNACZENIE KAŻDEGO STWORZENIA”

Benedykt XVI zwrócił także uwagę, że „lud Boży przez kolejne stulecia swoich dziejów w nim zawsze znajdował swoją siłę, i również dzisiaj wspólnota kościelna wzrasta przez słuchanie, celebrację i studium słowa Bożego”.

– Nowość Objawienia biblijnego polega na tym, że Bóg daje się poznać w dialogu, który pragnie prowadzić z nami – napisał Benedykt XVI. Zwrócił także uwagę, że „kto zna słowo Boże, w pełni zna również znaczenie każdego stworzenia”. – Jeśli bowiem wszystko „ma istnienie” w Tym, który jest „przed wszystkim” (por. Kol 1, 17), to człowiek, budujący swoje życie na Jego słowie, buduje naprawdę w sposób solidny i trwały – wskazał papież.

RELACJA MIĘDZY MARIOLOGIĄ I TEOLOGIĄ SŁOWA

Benedykt XVI zaznaczył, że Jezus Chrystus „który objawił nam Boga, jest jedynym i ostatecznym Słowem przekazanym ludzkości”.

Zwrócił także uwagę, że należy pomagać wiernym „w lepszym poznaniu związku między Maryją z Nazaretu i pełnym wiary słuchaniem Słowa Bożego”. – Zachęcam również naukowców do dalszego zgłębiania relacji między mariologią i teologią słowa. Może z tego wyniknąć wielka korzyść zarówno dla życia duchowego, jak i dla studiów teologicznych i biblijnych – ocenił papież.

Papież Jan Paweł II w encyklice „Fides et ratio” zwrócił uwagę, że „na niebezpieczeństwo narażeni są „ci, którzy próbują odczytywać prawdę Pisma świętego przy pomocy jednej tylko metodologii, zapominając o potrzebie bardziej wyczerpującej egzegezy, która pozwoliłaby im odkryć wraz z całym Kościołem pełny sens tekstów”.

MATERIAŁY POMOCNICZE

W odpowiedzi na decyzję papieża Franciszka, aby w III niedzielę okresu zwykłego obchodzona była Niedziela Słowa Bożego, zespół Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w Polsce, pod kierownictwem ks. prof. dr hab. Henryka Witczyka, przygotował materiały pomocnicze do celebracji Liturgii Słowa w czasie mszy św., modlitwę wiernych i lectio divina Ewangelii (medytacja nad Słowem Bożym), która odczytywana jest tego dnia w kościołach.

– Każda msza św. jest uprzywilejowanym miejscem i czasem, w którym słuchamy Słowa Bożego. Tu sam Chrystus je głosi, posługując się głosem lektora i kapłana. Tutaj one z całą mocą wzywają nas do nawrócenia czy wręcz zawrócenia z drogi grzechu, który osłabia czy wręcz niszczy wierzącego, jego więź z Bogiem i innymi – zwrócił uwagę ks. prof. Witczyk.

Materiały mogą być również pomocne w przygotowaniu osobistej medytacji, kręgów biblijnych bądź lectio divina we wspólnocie parafialnej, w klasach szkolnych lub innych wspólnotach. Zawierają szczegółowe komentarze historyczne, literackie, egzegetyczne oraz teologiczne.

Z myślą o regularnym wspieraniu duszpasterzy i wiernych w samodzielnym rozważaniu i medytacji Słowa Bożego przygotowano aplikację mobilną pod nazwą „Dzieło Biblijne”, która dostępna jest nieodpłatnie w AppStore i GooglePlay. Może to być narzędzie pomocne w medytacji czytań liturgicznych i popularyzujące badania biblijno-teologiczne.

Od pontyfikatu papieża Leona XIII (od 20 lutego 1878 r. do 20 lipca 1903 r.) coraz częściej wskazywano w Kościele katolickim potrzebę pogłębienia świadomości wartości słowa Boże oraz studium biblijnego. Wyrazem tego była ogłoszona na soborze watykańskim II Konstytucja dogmatyczna o objawieniu Bożym „Dei verbum”.

PAP/aKa

ReklamaNajnowszeZwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj