Wsparcie dla sopocian w trudnej sytuacji. Pomoc oferuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

(fot. Google Street View)

Sopockie rodziny, która są w trudnej sytuacji, mogą otrzymać wsparcie pracownika socjalnego. Przeprowadzi on rozmowę, zdiagnozuje sytuację i zaproponuje odpowiednie kroki – wyjaśnia Paweł Szymański, koordynator Zespołu ds. Rodzin z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

– Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy, aby rozpoznać potrzeby i zasoby danej rodziny, następnie oferuje niezbędne formy pomocy. Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku z pomocy społecznej wynosi 600 zł na osobę w rodzinie, a dla osoby samotnej 776 zł. Osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji mogą otrzymać pomoc finansową na zakup odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego czy żywności – mówi Paweł Szymański, koordynator Zespołu ds. Rodzin z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

Rodziny z dziećmi mogą również ubiegać się o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, m.in. dodatek w wysokości 100 zł tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł miesięcznie a przy dziecku z niepełnosprawnością 764 zł miesięcznie.

STYPENDIUM DLA UCZNIÓW

Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych w rodzinach, gdzie miesięczny dochód na osobę nie przekracza 600 zł netto mogą otrzymać stypendium szkolne.

– Stypendium przysługuje osobom, które mieszkają w Sopocie, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia. Wnioski mogą składać rodzice lub pełnoletni uczniowie, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły. Wnioski należy składać do Wydziału Oświaty UM Sopot, do 15 września. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, do 15 października – wyjaśnia Szymański.

ŻYWNOŚĆ

– Oprócz rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, Sopot przeznacza własne środki na zapewnienie posiłków dla dzieci podwyższając kryterium dochodowe uprawniające do jego otrzymania. Pomoc może otrzymać rodzic/opiekun, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej, tj. 1200 zł. Dyrektor szkoły może przyznać posiłek dzieciom, które potrzebują takiego wsparcia, a ich rodziny przekraczają kryterium dochodowe – przypomina Szymański.

Jak dodaje, do 30 listopada można składać wnioski w programie Dobry Start, by otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną. Świadczenie przyznaje oraz wypłaca ZUS. Wnioski można składać tylko elektronicznie, a środki wypłacane są wyłącznie na konto bankowe.

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

– Uczniowie szkół ponadpodstawowych z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą skorzystać z pomocy w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – mówi Szymański.

Jak dodaje, „pomoc udzielana jest na wniosek opiekunów ucznia oraz pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia „.

Marta Włodarczyk/aKa

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj