„Chyba zjadłem dwa(naście) kawałków serniczka za dużo”. Jak wrócić do dobrej formy po przerwie świąteczno-noworocznej?

To nieroz??czny duet: nowy rok i postanowienie, ?eby „wzi?? si? za siebie”. W okresie ?wi?tecznym nawet wybitni sportowcy, trenerzy i dietetycy w ko?cu pozwalaj? sobie na ma?e odst?pstwa. Trzeba nie mie? serca, ?eby odmówi? mamie, babci, czy te?ciowej „jeszcze jednego kawa?eczka”. Okazuje si? jednak, ?e pod przykrywk? ?wi?tecznego ob?arstwa, zazwyczaj kryj? si? miesi?ce, a nawet lata zaniedba?, których nie da si? naprawi? tygodniem treningów.

Trzeba to powiedzie? wprost – trzydniowe opychanie si? karpiem i serniczkiem nie zniweczy stara? o dobr? sylwetk?. Tak jak cia?o potrzebuje po treningu czasu, ?eby si? zregenerowa?, tak samo czasem g?owie przyda si? troch? odpoczynku od diety i wyrzecze?. Bardzo cz?sto spotyka si? narzekanie przy wigilijnym stole, ?e tutaj par? centymetrów za du?o, ?e par? kilo przyda?oby si? zrzuci?. Wtedy w g?owie pojawia si? postanowienie – w nowym roku trzeba to zmieni?! Trzeba jednak zauwa?y?, ?e na tak du?e zmiany w rozmiarach trzeba sobie „zapracowa?”.

Osoby dbaj?ce o aktywno?? fizyczn? i diet? przez wi?kszo?? roku szybko nadrobi? ?wi?teczne ucztowanie. Inaczej sytuacja wygl?da u nowicjuszy. Noworoczne postanowienie nie spe?ni si? w miesi?c czy dwa. Po pierwsze, trzeba uzbroi? si? w cierpliwo?? – kszta?towanie sylwetki to d?ugotrwa?y proces. Nie oznacza to oczywi?cie, ?e nie warto. Stopniowa poprawa wygl?du b?dzie wi?za?a si? tak?e ze stopniow? popraw? zdrowia i samopoczucia, wi?c serdecznie zach?camy do tego, ?eby trwa? w swoich postanowieniach i „uwierzy? w proces”.

AKTYWNO?? FIZYCZNA

Utrata wagi nie musi wi?za? si? z kator?niczym treningiem i d?ugotrwa?ym postem. Dieta i trening powinny by? na tyle przyjemne, ?eby nie zrezygnowa? po tygodniu czy miesi?cu. Cz?sto s?yszy si? „od nowego roku zaczynam chodzi? na si?owni?”. Trening si?owy wcale nie jest konieczno?ci?. Je?li naszym celem jest utrata zb?dnych kilogramów, a nie wygl?danie jak kulturysta czy trenerka z magazynu fitness, powinni?my wybra? aktywno??, która sprawia nam przyjemno??. Nie ka?dy zrelaksuje si? przy „pompowaniu bicepsa”. I nic w tym z?ego! Jeden lubi je?dzi? na rowerze, jeden biega?, a niektórzy wol? i?? na basen.

Nawet codzienny spacer jest krokiem w przód w kontek?cie spalania zb?dnych kalorii. Nie wspominaj?c o poprawie kr??enia, pracy serca, czy stawów.

DIETA

Je?li chodzi o diet?, nie ma prostszego remedium ni? po prostu je?? mniej. Nie wierzcie w ?adne tabletki ani diety cud o wymy?lnych nazwach. Jedyne poj?cie, jakie musimy zna?, to deficyt kaloryczny. Oczywi?cie wiemy, ?e nie ka?dy ma ochot? liczy? kalorie, dlatego nie b?dziemy zag??bia? si? w bardziej zaawansowane wzory, obliczenia i t?umaczenie, ?e 100 gramów ry?u ma oko?o 350 kcal.

Najwa?niejsze to bazowa? na nieprzetworzonych produktach, unika? t?uszczu i je?? du?o warzyw i owoców. Z regu?y ju? takie zabiegi wystarcz?, bo zdrowe produkty s? du?o bardziej syc?ce. We?my na przyk?ad pó? kilograma kurczaka i du?? paczk? chipsów. Na pierwszy rzut oka wida?, co jest zdrowsze, mniej przetworzone i która porcja jest wi?ksza. Ci??ko w to uwierzy?, ale i tu, i tu jest oko?o 500 kcal. Oczywi?cie, tak jak ze ?wi?tecznymi potrawami, paczka chipsów nie zniweczy planów na letni? sylwetk?. Trzeba jednak wyrobi? sobie nawyk, ?eby wybiera? m?drze.

Nale?y pami?ta? o tym, ?eby mierzy? si?y na zamiary. Nie wszystko musimy zaczyna? od razu, stopniowe wdra?anie nawyków zaskutkuje tym, ?e zostan? one z nami na d?u?ej. Postarajmy si?, ?eby zdrowie i smuk?a sylwetka sta?y si? dla nas codzienno?ci?, a nie jednym i tym samym postanowieniem rok w rok.

aKa

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj