Trzy czwarte Polaków deklaruje zadowolenie z życia, tyko trzy proc. jest niezadowolonych

(Fot. Pixabay)

75 proc. badanych jest zadowolonych ze swojego życia, 20 proc. mówi, że cieszy się średnio, a 3 proc. – że wcale. Taki wniosek wynika z badania zadowolenia z życia przeprowadzonego przez CBOS w 2022 roku.

W grudniu 2022 roku CBOS pytał respondentów, czy i na ile są zadowoleni ze swojego życia w wymiarze ogólnym i z poszczególnych jego wymiarów, jak praca zawodowa, małżeństwo, dzieci, znajomi, sytuacja materialna, miejsce zamieszkania czy perspektywy na przyszłość. Okazało się, że 75 proc. badanych jest zadowolonych z życia, choć zdecydowana większość w stopniu umiarkowanym (18 proc. bardzo zadowolonych, 57 proc. raczej zadowolonych). 20 proc. swój poziom zadowolenia określa jako średni, a 3 proc. jest niezadowolonych (2 proc. raczej niezadowolonych, 1 proc. bardzo niezadowolonych).

W stosunku do wcześniejszego pomiaru poziom ogólnego zadowolenia obniżył się o punkt procentowy. Jednocześnie o punkt wzrosła liczba określających swój poziom satysfakcji życiowej jako średni. CBOS uważa, że zmiana jest nieznaczna i mieści się w granicach błędu, ale „stanowi kontynuację rejestrowanego od trzech lat trendu spadkowego”. W porównaniu z 2020 rokiem odsetek zadowolonych z życia jest teraz mniejszy o trzy punkty, a w stosunku do badania z 2019 roku o osiem punktów. – Jest to jednak spadek z wysokiego pułapu, bowiem w 2019 roku poziom satysfakcji życiowej Polaków był najwyższy w całym badanym okresie, czyli od 1994 roku – podaje CBOS.

RELIGIJNI BARDZIEJ ZADOWOLENI

W 2022 roku częściej zadowoleni z życia byli mężczyźni niż kobiety. Największy wpływ na poziom zadowolenia mają ocena materialnego poziomu życia i osiągane dochody. Satysfakcja z życia jest wprost proporcjonalna do oceny materialnego poziomu życia.

Wyraźnie bardziej usatysfakcjonowane życiowo są też osoby biorące udział w praktykach religijnych, a także osoby z wyższym wykształceniem, z największych aglomeracji, a także będące w wieku 25–44 lata. Wśród grup społeczno-zawodowych byli to: robotnicy wykwalifikowani, osoby pracujące na własny rachunek, kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem oraz pracownicy administracyjno-biurowi. Najmniej usatysfakcjonowani życiowo są respondenci w przedziale 55–64 lata.

CIESZĄ RELACJE Z PRZYJACIÓŁMI

Według CBOS niepokoją zmiany rok do roku wśród badanych w wieku 18-24 lata. Rok wcześniej deklaracje satysfakcji życiowej w tej grupie należały do najwyższych, podczas gdy obecnie są najniższe. Odsetek zadowolonych spadł o dziewięć punktów procentowych, a w ogóle niezadowolonych – o cztery punkty. Poziom satysfakcji życiowej obniżył się również w grupie osób w wieku przedemerytalnym (55–64 lata, spadek zadowolonych o siedem punktów).

Największym powodem zadowolenia są relacje z przyjaciółmi i najbliższymi znajomymi, a także miejsce zamieszkania (po 83 proc. wskazań pozytywnych). Satysfakcję z dzieci deklaruje 69 proc. ogółu respondentów (wśród mających dzieci wskaźnik ten wyniósł 88 proc.). 65 proc. badanych wyraża zadowolenie z poziomu wykształcenia i kwalifikacji, 63 proc. – z małżeństwa lub nieformalnego stałego związku, 61 proc. – z warunków materialnych, 58 proc. – ze stanu zdrowia, 52 proc. – z przebiegu pracy zawodowej, 47 proc. – z rysujących się perspektyw, a 29 proc. – z dochodów i sytuacji finansowej.

POD WZGLĘDEM FINANSOWYM MOGŁOBY BYĆ LEPIEJ

Najwięcej osób jest niezadowolonych z poziomu dochodów i z własnej sytuacji finansowej. 25 proc. badanych podało, że jest niezadowolonych ze statusu materialnego, 16 proc. – ze stanu zdrowia, 14 proc. – z perspektyw na przyszłość, a 11 proc. – z wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

Badanie przeprowadzono 28 listopada-11 grudnia 2022 roku w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie 1018 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod badania; 54,5 proc. wybrało wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 29,8 proc. – wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI), 15,7 proc. – samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI). We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań i strukturę.

PAP/MarWer

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj