Sondaż: ponad 83 proc. pracujących zarobkowo w Polsce deklaruje zadowolenie z pracy

(Fot. Pixabay)

83,3 proc. pracujących zarobkowo deklaruje większe lub mniejsze zadowolenie ze swojej pracy. Tyle samo uważa, że wykonywane przez nich zadania są ważne i mają sens – wynika z badania CBOS. Wskazano, że 67 proc. pracujących nie ma w swoim głównym miejscu pracy możliwości pracy zdalnej.

Z badania CBOS dotyczącego „pracy zarobkowej Polaków i zadowolenia z niej” wynika, że 58 proc. ankietowanych pracuje zarobkowo.

– W porównaniu z rokiem 2021 nastąpił o 4 punkty procentowe wzrost odsetka pracujących zarobkowo choćby w minimalnym zakresie czy dorywczo. Dominują osoby, które deklarują pracę w pełnym wymiarze czasu (51 proc. ogółu, czyli 89 proc. pracujących zarobkowo) – wskazał CBOS.

GDZIE PRACUJĄ POLACY?

Gdzie Pan(i) obecnie pracuje? Proszę wziąć pod uwagę Pana(i) główne miejsce pracy. 46 proc. respondentów wskazała, że świadczy pracę w firmach całkowicie prywatnych działających poza sektorem rolnym; 26 proc. jest zatrudniona w sektorze publicznym lub zakładach/firmach, których właścicielem jest państwo lub samorząd lokalny; 20 proc. wskazała, że głównym ich miejscem pracy są spółki z udziałem właścicieli prywatnych (polskich lub zagranicznych) i państwa, zaś tylko 8 proc. podała, że pracuje w prywatnym gospodarstwie rolnym.

Na pytanie, ile osób pracuje w Pana(i) zakładzie pracy/firmie/instytucji łącznie z Panem(ią)? 53 proc. badanych oświadczyła, że pracuje w niedużych firmach lub instytucjach (poniżej 50 pracujących). 23 proc. respondentów zadeklarowało, że pracuje w instytucji, w której jest powyżej 250 pracujących, zaś 21 proc. w firmach od 50 do 249 pracujących.

ZAWARTE UMOWY

CBOS podał, że „61 proc. pracujących zarobkowo zapytanych o główne źródło dochodów wskazało umowę na czas nieokreślony, a 12 proc. – własną działalność gospodarczą”.

– Dla co dziesiątego pracującego zarobkowo dorosłego Polaka głównym źródłem dochodów jest obecnie umowa na czas określony (10 proc., od 2021 roku spadek o 4 punkty procentowe), a 7 proc. badanych czerpie dochody głównie z pracy we własnym gospodarstwie rolnym (spadek o 1 punkt procentowy). Również dla 7 proc. głównym źródłem dochodu pozostaje umowa cywilnoprawna (wzrost o 3 punkty procentowe), przy czym znacznie częściej jest to umowa zlecenie (6 proc.) niż umowa o dzieło (1 proc.) – wynika z badania CBOS.

Tak jak poprzednio 2 proc. ankietowanych przyznało się, że utrzymuje się z pracy niepotwierdzonej formalną umową, przy czym więcej jest w tej grupie podejmujących takie zajęcia dorywczo (1,1 proc.) niż stale pracujących bez umowy (0,5 proc.).

Z deklaracji badanych wynika, że „osoby pełniące w pracy funkcje kierownicze, odpowiadające za pracę innych osób lub kierujące projektami – przeciętnie poświęcają na pracę zarobkową znacznie więcej czasu, niż osoby niewykonujące takich zadań (średnio 44,2 godziny tygodniowo wobec 41,1 godziny)”.

PRACA ZDALNA

Według CBOS, 67 proc. pracujących zarobkowo nie ma w swoim głównym miejscu pracy możliwości pracy zdalnej. 10 proc. może w zasadzie cały czas pracować zdalnie, a 22 proc. ma taką możliwość w określonych okolicznościach. W porównaniu z rokiem 2021 o 2 punkty procentowe przybyło mających możliwość zdalnej pracy, przy czym zwiększyła się grupa tych, którzy w zasadzie cały czas mogą pracować zdalnie.

Z badania CBOS wynika, że „możliwość pracy zdalnej najczęściej mają badani należący do grupy kierowników i specjalistów z wyższym wykształceniem – 65 proc. tej grupy. Zdalnie może też pracować 48 proc. pracowników administracyjno-biurowych, 21 proc. specjalistów średniego szczebla i techników oraz 13 proc. pracowników usług”. Ponadto, „częściej możliwość pracy zdalnej mają kobiety niż mężczyźni (35 proc. wobec 29 proc.).

Dwa najczęściej podawane powody, dla których respondenci korzystają z możliwości pracy zdalnej, to nietracenie czasu na dojazd do pracy – 47 proc. oraz większa elastyczność czasu pracy pozwalająca samodzielnie zaplanować dzień – 45 proc.

ZADOWOLENIE Z PRACY

Z badania CBOS wynika, że 83,3 proc. pracujących zarobkowo deklaruje większe lub mniejsze zadowolenie ze swojej pracy. Zdecydowanie zadowolonych jest 34,2 proc. pracujących zaś deklarujących odpowiedź „raczej zadowoleni” – wskazało 49,1 proc. badanych.

Najwyższy odsetek zadowolonych odnotowano wśród prywatnych przedsiębiorców oraz badanych zaliczających się do kadry kierowniczej lub specjalistów z wyższym wykształceniem (odpowiednio 91 proc. i 90 proc.), zaś najmniej zadowolonych (61 proc.) jest wśród rolników indywidualnych. Nie potrafiło się określić 11,3 proc. respondentów”.

83 proc. uważa, że wykonywane przez nich zadania są ważne i mają sens. 79 proc. twierdzi, że praca wymaga od nich doskonalenia posiadanych umiejętności i poznawania nowych rzeczy. Ponad trzy czwarte ocenia swoją pracę jako interesującą (77 proc.), a trzy czwarte (75 proc.) deklaruje, że daje ona im pewność zatrudnienia i poczucie stabilizacji.

Z badania CBOS wynika, że „nieco gorzej wypada ocena pracy w aspekcie wykorzystania posiadanych kwalifikacji i wykształcenia”. 67 proc. ankietowanych twierdzi, że ich obecna praca pozwala na pełne wykorzystanie posiadanych kwalifikacji, a 56 proc., że jest ona zgodna z ich wykształceniem.

REKORDOWY POZIOM SATYSFAKCJI

– W XXI wieku deklarowany poziom satysfakcji z pracy jest znacznie wyższy, niż w latach 90. XX wieku, zaś w ostatnich dwóch latach osiągnęła ona rekordowy poziom – podał CBOS.

– Poczucie pewności zatrudnienia i stabilizacji systematycznie rosło do października 2021 roku, kiedy osiągnęło rekordowy poziom. Obecnie odsetek pracujących zarobkowo, którym praca daje pewność zatrudnienia i poczucie stabilizacji, tylko nieznacznie zmalał – wskazał CBOS.

Poczucie pewności zatrudnienia i stabilizacji najbardziej wiążą się z wiekiem badanych, a wyraźnie rzadziej, niż starsi deklarują je pracujący w wieku 18–24 lata (51 proc.).

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie przeprowadzono metodami: CAPI, CATI oraz CAWI. Zrealizowano je w dniach od 2 do 11 października 2023 roku na próbie liczącej 1110 osób (w tym: 61,5 proc. metodą CAPI, 25 proc. – CATI i 13,4 proc. – CAWI).

PAP/aKa

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj