Obawy nie tylko przed omikronem. W Izraelu wykryto pierwszy przypadek „gryporony”

W ostatnich dniach w Izraelu potwierdzono pierwszy przypadek gryporony (zwanej fluron?), czyli jednoczesnego zaka?enia wirusem grypy i SARS-CoV-2. Dr Karolina Krupa-Kotara z Katedry Epidemiologii i Biostatystyki Wydzia?u Zdrowia Publicznego w Bytomiu ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przewiduje, ?e b?dzie coraz wi?cej takich przypadków.

Do podwójnego zaka?enia dosz?o u kobiety, która nie by?a zaszczepiona przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 ani grypie. Kobieta niedawno urodzi?a dziecko. Jej stan okre?la si? jako dobry, nie stwierdzono u niej powa?niejszych objawów i niebawem zostanie wypisana do domu.

– Podobnych przypadków jest zapewne wi?cej, nie zosta?y jednak dotychczas zdiagnozowane – uwa?a dr Krupa-Kotara. Przypomina, ?e zarówno zaka?enie koronawirusem SARS-CoV-2, jak i wirusem grypy daje podobne objawy – oba zaka?aj? górne drogi oddechowe i powoduj? k?opoty z oddychaniem.

NAJWA?NIEJSZA JEST DIAGNOSTYKA I IZOLACJA

Jedynym pewnym i wiarygodnym sposobem ich rozró?nienia s? testy diagnostyczne, wszelkie inne przypuszczenia nie dadz? jednoznacznej odpowiedzi. – Warto zatem zna? wszystkie ewentualne symptomy zaka?enia now? mutacj? koronawirusa, aby w sytuacji, gdy czujemy, ?e mogli?my si? nim zakazi?, zg?osi? si? do lekarza POZ. Ten skieruje nas na test diagnostyczny, by?my mogli izolowa? si? od kontaktów z lud?mi do czasu poznania wyniku – dodaje dr Krupa-Kotara.

DWA NAJGRO?NIEJSZE WARIANTY

Najwi?kszy niepokój budzi jednak obecnie wariant omikron koronawirusa, który ma du?? zdolno?? zaka?ania. – Coraz powszechniej wyst?puje w Europie, ale na tym obszarze wci?? dominuj?cym wariantem jest delta. To budzi kolejne obawy badaczy. Sytuacja mo?e si? znacznie pogorszy?, kiedy dwa warianty uznane przez WHO za najgro?niejsze spotkaj? si? na jednym obszarze – wskazuje ekspertka.

W Polsce szczyt zachorowa? na gryp? przypada z regu?y na luty i marzec.

PAP/aKa

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj