Rozpoczął się poświąteczny odbiór choinek. Sprawdź, gdzie umieścić bożonarodzeniowe drzewko

3 stycznia rozpocz?? si? w Gda?sku odbiór choinek. Warunkiem zabrania drzewka jest pozostawienie go obok altany ?mietnikowej lub w miejscu gromadzenia, które wska?e administrator budynku.

Przeznaczone do odbioru choinki musz? by? dok?adnie rozebrane. – Nie mog? mie? ?adnych dodatkowych ozdób. Nie powinny by? pakowane w worki foliowe ani kartony. Mieszka?cy powinni pozostawia? choinki obok altan ?mietnikowych lub pojemników, je?li przy danej nieruchomo?ci nie ma altany. Nie nale?y wyrzuca? ani du?ych, ani ma?ych drzewek bezpo?rednio do pojemników na odpady biodegradowalne – wyja?nia Joanna Bieganowska z Urz?du Miasta Gda?ska.

Choinki z domów jednorodzinnych b?d? zabierane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów biodegradowalnych, a w przypadku budynków wielorodzinnych zostan? odebrane razem z odpadami zielonymi lub podczas odr?bnych kursów wyznaczonych do tego celu.

CHOINKI W DONICACH MOG? ZOSTA? PRZYSTROJONE RÓWNIE? ZA ROK

Choinki w donicach mo?na tak?e przekaza? bezpo?rednio do Zak?adu Utylizacyjnego w Gda?sku.  – Warunek przyj?cia takiej choinki jest jeden: musi by? ona w donicy. Ogrodnik oceni, czy takie drzewko ma szans? przyj?? si? w naszej szkó?ce. Je?li tak, w przysz?ym roku trafi do naszej wypo?yczalni choinek – wyja?nia Oliwia Wo?osiuk z Zak?adu Utylizacyjnego w Gda?sku.

ODBIÓR W GDYNI I S?UPSKU

Agata Grzegorczyk z Urz?du Miasta Gdyni informuje, ?e choinki nale?y wystawi? najpó?niej do godziny 6:00 w dniu planowanego wywozu. Musz? by? umiejscowione przy pergolach ?mietnikowych. Mieszka?cy domków jednorodzinnych powinni pozostawi? je przed posesjami w miejscu widocznym i ?atwo dost?pnym.

– Wszystkie odebrane choinki trafi? do Eko Doliny. Tam rozdrabnia si? je i miesza z innymi odpadami zielonymi. Ca?o?? trafia na pryzm? kompostow?. Je?li mamy domek jednorodzinny i w?asny kompostownik, mo?emy zrobi? to we w?asnym zakresie. Je?li mamy choink? w doniczce z nieobci?tym korzeniem, mo?emy przesadzi? j? do swojego ogrodu lub na dzia?k?. Istnieje te? mo?liwo?? posadzenia drzewka na terenie publicznym. Aby to zrobi?, nale?y najpierw uzyska? zgod? zarz?dcy terenu – wyja?nia Agata Grzegorczyk.

– Odpowiednie s?u?by b?d? co tydzie? w przypadku bloków wielorodzinnych i co dwa tygodnie w przypadku domków jednorodzinnych zabiera?y choinki. Mo?emy zawie?? je te? do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ulicy Ba?tyckiej lub Szczeci?skiej – mówi Monika Rapacewicz z Urz?du Miasta w S?upsku.

CZYM GROZI WYRZUCENIE CHOINKI W NIEDOZWOLONYM MIEJSCU?

– Je?li chodzi o pozostawianie choinek w miejscach innych ni? wyznaczone, zgodnie z artyku?em 145 kodeksu wykrocze? „kto zanieczyszcza lub za?mieca miejsca dost?pne dla publiczno?ci, w szczególno?ci drog?, ulic?, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 z?otych albo karze nagany” – przestrzega Marta Drzewiecka ze Stra?y Miejskiej w Gda?sku.

GDA?SZCZANIE OBSERWUJ?

Mieszka?cy Gda?ska byli ?wiadkami wyrzucania choinek w nieodpowiednich miejscach. – Niestety, choinki walaj? si? przy ?mietnikach. To lenistwo ludzi. Nie my?l? o przyrodzie, o klimacie – mówi gda?szczanin. – Widzia?em, jak ludzie wyrzucaj? choinki przez balkon i okno – dodaje kolejny.

Odbiór choinek w Gda?sku potrwa do 28 lutego.

Marta W?odarczyk/MarWer

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj