Pracownicy z optymizmem patrzą na najbliższe miesiące. W tym roku podwyżki przewiduje aż trzech na czterech pracodawców

W 2022 roku wzrost wynagrodze? przewiduje trzech na czterech pracodawców, natomiast obni?ki p?ac – zaledwie 3 proc. firm – wynika z opublikowanego we wtorek raportu firmy Hays Poland. Je?li natomiast chodzi o minione 12 miesi?cy, to w 2021 roku podwy?ki przyzna?o 71 proc. firm i instytucji obj?tych badaniem, mimo ?e takie plany na rok ubieg?y mia?o tylko 57 proc. pracodawców.

– Chocia? w minionym roku podwy?k? uzyska?o 62 proc. specjalistów i mened?erów, to wi?kszo?? pracowników nie jest zadowolona z otrzymywanego wynagrodzenia. W 2022 wzrost wynagrodze? przewiduje trzech na czterech pracodawców, natomiast obni?ki p?ac zaledwie 3 proc. firm obj?tych badaniem – stwierdzono w raporcie. Otrzymanie podwy?ki w tym roku przewiduje 36 proc. specjalistów.

NIEMAL WSZYSCY POSZUKUJA PRACOWNIKÓW 

O podwy?ki mo?e by? o tyle ?atwo, ?e a? 95 proc. pracodawców obj?tych badaniem spodziewa si?, ?e w tym roku b?dzie prowadzi? rekrutacj? nowych pracowników. 46 proc z nich oczekuje, ?e liczba prowadzonych procesów b?dzie wi?ksza, ni? ta odnotowana w minionym roku.

– Najcz??ciej wskazywanym przez pracodawców powodem zaplanowanych rekrutacji jest rozwój biznesu i konieczno?? pozyskania nowych pracowników, cz?sto posiadaj?cych unikatowe kompetencje. Na drugim miejscu (33 proc. wskaza?) pojawi?a si? jednak potrzeba znalezienia zast?pstwa za pracowników, którzy zdecyduj? si? odej??, a na trzecim (9 proc.) zmiany strukturalne. Procesy rekrutacyjne przewidziane na 2022 rok cz?sto nie b?d? zatem powi?zane ze zwi?kszeniem zatrudnienia, lecz naturaln? rotacj? pracowników oraz zmian? potrzeb kompetencyjnych organizacji – stwierdzono w raporcie.

BRAN?A IT NA TOPIE

Pracodawcy zamierzaj? rekrutowa? specjalistów z IT (40 proc. firm), sprzeda?y (30 proc.), finansów i ksi?gowo?ci (26 proc.) oraz zajmuj?cych si? obs?uga klienta i produkcj? (po 25 proc.). Wyniki badania pokazuj?, ?e rok 2022 b?dzie czasem kontynuacji trendu wysokiej aktywno?ci rekrutacyjnej firm.

– Plany te mog? jednak zosta? zweryfikowane przez kolejne fale pandemicznych obostrze?, g?ównie w sektorach szczególnie nara?onych na ich wdro?enie, i niesprzyjaj?ce inwestycjom wska?niki makroekonomiczne – oceniono w raporcie.

Raport p?acowy Hays zawiera zestawienia poziomów wynagrodze? oferowanych specjalistom i mened?erom na ponad 450 stanowiskach. W raporcie uwzgl?dniona jest perspektywa firm – blisko 5000 organizacji dzia?aj?cych w Polsce – oraz perspektyw? pracowników i kandydatów – ponad 5200 osób.

PAP/raf

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj