Gdyńskie stowarzyszenie „Polska Hekatomba” poszukuje świadków historii. Celem jest stworzenie spisu wszystkich polskich ofiar II wojny światowej

Stowarzyszenie „Polska Hekatomba” z Gdyni postawi?o sobie ambitny cel: zgromadzenie i opisanie na portalu internetowym wszystkich zbrodni pope?nionych przez okupantów na polskich obywatelach w czasie II wojny ?wiatowej. Dlatego zwraca si? z pro?b? o pomoc do wszystkich, którzy mog? posiada? wiedz? i materia?y mog?ce uzupe?ni? spis ofiar.

Stowarzyszenie „Polska Hekatomba” zosta?o za?o?one w lipcu 2020 roku przez trzech gdy?skich pasjonatów historii. Prezesem stowarzyszenia jest Tomasz Stachura, w?a?ciciel firmy Santi produkuj?cej w Gdyni sprz?t dla nurków, aktywny nurek wrakowy na Ba?tyku, autor ksi??ki „Droga ?mierci” oraz gospodarz programu „?owcy tajemnic Ba?tyku” transmitowanym w telewizji. By? tak?e szefem ekspedycji, która odnalaz?a niemiecki parowiec „Karlsruhe” na dnie Ba?tyku. Wspó?za?o?ycielami i cz?onkami zarz?du stowarzyszenia s? natomiast dr hab. Daniel Wicenty, profesor Uniwersytetu Gda?skiego, i mecenas Maciej Adamczyk, w?a?ciciel gdy?skiej kancelarii prawnej.

CHC? OPISA? WSZYSTKIE ZBRODNIE 

Strona internetowa, nad któr? pracuj?, ma by? pierwszym zbiorem, opisuj?cym w jednym miejscu wszystkie zbrodnie pope?nione na polskich obywatelach podczas II wojny ?wiatowej, czyli wykazem ca?ej polskiej hekatomby (ofiar okupacji). Przygotowywany portal b?dzie zawiera? o? czasu ze szczegó?owym rejestrem masowych mordów oraz zabójstw pojedynczych osób a tak?e map? z miejscami zbrodni.

– Za?o?yciele stowarzyszenia zawsze interesowali si? histori? i widzieli potrzeb? zgromadzenia informacji o zbrodniach na obywatelach polskich w jednym miejscu, bo teraz s? rozrzucone w ró?nych miejscach, jest np. strona o zbrodni wo?y?skiej czy zbrodni pomorskiej. A chyba ka?dy polski obywatel ma jaki? zwi?zek, histori? rodzinn? zwi?zan? z tragicznymi wydarzeniami, które mia?y miejsce podczas II wojny ?wiatowej – mówi Micha? Or?owski, rzecznik prasowy stowarzyszenia „Polska Hekatomba”.

– Przygotowywany przez nas portal b?dzie uczy? i upami?tnia?, ale przede wszystkim pozwoli czytelnikom spojrze? na ogrom tej tragedii z perspektywy lotu ptaka i odkry? indywidualne zwi?zki z dot?d nieznanymi lub zapomnianymi historiami – dodaje.

MIESI?CE PRZYGOTOWA?, DZIESI?TKI ZAANGA?OWANYCH OSÓB 

Jak informuje gdy?ski magistrat, prace nad projektem trwaj? od ponad roku, a zaanga?owali si? w niego historycy, naukowcy, dziennikarze i pasjonaci. Materia?y, które znajd? si? na portalu, pochodz? m.in. z archiwów Instytutu Pami?ci Narodowej, zbiorów muzealnych oraz prywatnych kolekcji. Ale twórcy projektu zdaj? sobie spraw?, ?e nie uda si? on bez pomocy spo?eczno?ci lokalnych, ?wiadków oraz osób posiadaj?cych dokumenty zbrodni. Dlatego staraj? si? dotrze? do osób posiadaj?cych materia?y i wiedz?, które mog?yby uzupe?ni? zbiór.

– Ludobójstwo, do którego dosz?o na obszarze Polski podczas drugiej wojny ?wiatowej, trwale po??czy?o wszystkich obywateli naszego kraju. Nie ma znaczenia, w którym zak?tku ?wiata ?yjemy, czy nasz adres jest w mie?cie, czy na wsi, gdzie pracujemy, ile zarabiamy, jakie posiadamy wykszta?cenie, ile mamy lat, jak? wyznajemy religi? oraz na kogo oddajemy swój g?os w wyborach. Bez wzgl?du na wszystkie ró?nice mi?dzy nami, dokonane przez okupantów zbrodnie z lat 1939-1945, których ofiarami, uczestnikami i ?wiadkami byli nasi przodkowie lub wci?? my sami, stanowi? fundament polskiej pami?ci zbiorowej – dodaje Or?owski i podkre?la, ?e portal zbiera informacje o zbrodniach na wszystkich obywatelach polskich, niezale?nie od pochodzenia i wyznania, i ma by? apolityczny.

STRONA ZOSTANIE UDOST?PNIONA JU? W LUTYM 

Cho? przed twórcami strony jeszcze bardzo du?o pracy, gdy? zebrali do tej pory zaledwie kilka procent materia?ów, planuj? inauguracj? strony, je?li pozwol? na to obostrzenia pandemiczne, na 7 lutego 2022 roku. Uroczysto?? ma odby? si? w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

Osoby zainteresowane wspó?prac? przy tworzeniu zbioru Polskiej Hekatomby mog? kontaktowa? si? mailowo: kontakt@polskahekatomba.pl, przez stron? na Facebooku lub listownie: ul. 3 Maja 27-31, lok. 3, 81-364 Gdynia.

raf

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj