Prawdopodobnie najdłużej urzędująca polska sołtys przechodzi na emeryturę. Rządziła podczłuchowską Nową Wsią 39 lat

Jest jednym z najd?u?ej urz?duj?cych so?tysów w Polsce – prawdopodobnie najstarsz? sta?em. Pani Helena Krawczyk z podcz?uchowskiej Nowej Wsi przechodzi na emerytur? po 39 latach pe?nienia funkcji.

Pani Helena po raz pierwszy zosta?a so?tysem w 1970 roku. Przej??a funkcj? po ojcu, który by? so?tysem Nowej Wsi od 1952 roku. Jak sama mówi?a, ju? w latach 60. by?a nieoficjalnym szefem miejscowo?ci, bo tata cz?sto chorowa? i to ona zast?powa?a go w obowi?zkach. Przez wszystkie te lata mia?a tylko trzy przerwy w so?tysowaniu.

MIA?A SZCZ??CIE DO LUDZI

Dzisiaj wspomina lata pracy z lud?mi jako dobry czas, bo – jak mówi – dobry so?tys musi kocha? mieszka?ców.

– To trzeba lubi? i mie? szcz??cie do ludzi. Ja mam ich wokó? siebie naprawd? wspania?ych. Co chc?, to mi pomog?. Mi?o si? dzisiaj wspomina te lata i tych mieszka?ców. Gdyby nie by?o fajnie, to pewnie by mnie nie wybierali – mówi.

Helena Krawczyk oficjalnie z?o?y urz?d 13 stycznia – wtedy w Nowej Wsi odb?d? si? wybory nowego so?tysa.

 

Dariusz K?pa/MarWer

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj