Nowa odsłona „Republiki Deweloperów”. Reżyser zdradza kolejne wątki „afery Forum Gdańsk” i odpowiada radnym KO

Krzysztof Puternicki, re?yser filmu „Republika Deweloperów”, podwa?a s?owa radnych Koalicji Obywatelskiej i klubu Wszystko dla Gda?ska. Radni powiedzieli, ?e film powsta? na zamówienie polityczne Prawa i Sprawiedliwo?ci, by przykry? potrzeb? debaty na temat po??czenie Grupy Lotos z PKN Orlen. Puternicki uwa?a, ?e to przes?anka do tego, ?eby temat dr??y? i zdradza reporterowi Radia Gda?sk kolejne informacje, do których dotar?.

Radni KO i WdG chc? zwo?ania nadzwyczajnej sesji redy miasta. Domagaj? si?, by udzia? w niej wzi?? prezes Polskiego Koncernu Naftowego Orlen Daniel Obajtek. Celem jest omówienie przej?cia Grupy LOTOS przez PKN Orlen, co zdaniem radnych zaszkodzi miastu i regionowi. Miasto bowiem straci wp?ywy z p?aconych przez firm? podatków, a mieszka?cy mog? obawia? si? utraty miejsc pracy.

PUTERNICKI DOSTAJE RYKOSZETEM

Niejako rykoszetem w czasie konferencji prasowej dosta? Krzysztof Puternicki, którego film „Republika Deweloperów” opowiada? o mo?liwych nieprawid?owo?ciach przy budowie Forum Gda?sk. Reporta? wywo?a? spore poruszenie i by? szeroko komentowany. Po jego emisji radni PiS wnie?li o zwo?anie nadzwyczajnej sesji rady miasta, na której poruszona mia?aby by? opisywana sprawa. Pose? PiS Kacper P?a?y?ski z?o?y? w prokuraturze zawiadomienie o mo?liwo?ci pope?nienia przest?pstwa w czasie budowy Forum Gda?sk.

Radni KO i WdG uwa?aj?, ?e sprawa zosta?a „odgrzebana” na polityczne zamówienie PiS. Dowodem na to ma by?… to, ?e film, b?d?cy drug? cz??ci? tryptyku „Uk?ad Gda?ski”, zosta? wyemitowany w TVP. Zatem zdaniem radnych, to partia zainicjowa?a produkcj? filmu, a jego emisja celowo zosta?a zaplanowana w czasie, gdy „potrzebna jest debata na temat po??czenia firm oraz sprzeda?y cz??ci Lotosu”.

KTO KOGO I CZYM CHCE PRZYKRY??

Proces wch?aniania Lotosu przez Orlen trwa od miesi?cy i jeszcze potrwa, podobnie jak dyskusja nad plusami i minusami tego przedsi?wzi?cia zarówno dla firm, regionu, jak i bezpiecze?stwa energetycznego ca?ego kraju. Radni PiS mówi? zatem, ?e to w?a?nie wypowiedzi radnych sprzyjaj?cych prezydent Gda?ska ?wiadcz? o próbie tuszowania sprawy i przykrycia potrzeby rozmowy o Forum Gda?sk, rozmowami o ogólnopolskiej polityce.

Sam Puternicki, którego film wywo?uje tyle emocji, przypomina, ?e pomys? powstania tryptyku wynika z jego w?asnej potrzeby, ?e nie by? i nie jest pracownikiem telewizji, a „Uk?ad Gda?ski: Republika Deweloperów” móg? spokojnie trafi? na anteny innych stacji telewizyjnych, ale „polityczna dychotomia spowodowa?a, ?e nie by?o to mo?liwe”.

RE?YSER ZDRADZA KOLEJNE SZCZEGÓ?Y

Przy okazji re?yser zdradza, ?e wyst?pienia samorz?dowców motywuj? go do dalszego dzia?ania. Jak mówi, ca?y czas zg?aszaj? si? do niego ludzie, których wcze?niej niekoniecznie ktokolwiek chcia? pos?ucha?. Okazuje si? te?, ?e miasto otrzyma?o jeszcze mniej ni? to zdradzono w filmie, bo wydzieli?o cze?? lokali Kunsztu Wodnego na przestrze? handlow?.

Wi?cej szczegó?ów w materiale Piotra Puchalskiego, gdzie Krzysztof Puternicki odpowiada radnym i dziennikarzowi „Gazety Wyborczej” na stawiane przez nich polityczne zarzuty.

Pos?uchaj materia?u:

 

Piotr Puchalski

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj