Rozpoczęto postępowanie administracyjne ws. lokalizacji Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia

(Fot. materiały prasowe Portu Gdynia)

Pomorski Urząd Wojewódzki poinformował o rozpoczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji w zakresie budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia.

– Wojewoda pomorski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni (…), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia wraz z komunikacyjnym układem drogowo-kolejowym” – czytamy w obwieszczeniu wojewody.

– W związku z powyższym informuję strony postępowania, że mogą składać wnioski, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące przedmiotowej sprawy, a przed wydaniem decyzji mogą się wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wyżej wymienione dokumenty należy kierować do Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, a z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie urzędu, po telefonicznym uzgodnieniu terminu – podano.

– Jednocześnie informuję, że w przypadku zbycia/przeniesienia własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, objętych przedmiotowym wnioskiem, po doręczeniu niniejszego zawiadomienia, zbywca i nabywca zobowiązani są zgłosić wojewodzie pomorskiemu dane nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. Brak dokonania takiego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstaw do wznowienia postępowania – napisano w obwieszczeniu.

Port Zewnętrzny ma powstać jako inwestycja realizowana w procedurze partnerstwa publiczno-prywatnego. Jej celem jest m.in. umożliwienie obsługi w Porcie Gdynia kontenerowych statków o długości ponad 400 metrów oraz zanurzeniu do 16 metrów.

W Porcie Gdynia w 2022 roku przeładowano ogółem 28,2 mln ton ładunków, co stanowi wzrost o ok. 5,6 proc. w stosunku do roku 2021.

PAP/raf

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj