Trzyletni Kubuś z Gdańska, chorujący na wrodzoną łamliwość kości, wymaga kosztownej operacji. Trwa zbiórka pieniędzy na ten cel

45 tysi?cy z?otych potrzeba na operacj? trzyletniego Kubusia z Gda?ska. Ch?opiec choruje na wrodzon? ?amliwo?? ko?ci. Konieczna jest operacja polegaj?ca na wyprostowaniu ko?ci udowych i w?o?enia do nich pr?tów teleskopowych. Rodzice ch?opca nie dysponuj? potrzebn? kwot?, dlatego zosta?a zorganizowana zbiórka pieni??na.

 

Zabieg wst?pnie zaplanowano na 26 stycznia, a przeprowadzony ma zosta? w specjalistycznej klinice w Poznaniu. Rodzice prosz? o pomoc w zebraniu kwoty, która pozwoli na sfinansowanie operacji ich syna.

KILKANA?CIE Z?AMA? JESZCZE PRZED NARODZENIEM 

3-letni Kuba choruje na wrodzon? ?amliwo?? ko?ci typu III. Pierwszych 12 z?ama? dozna? ju? b?d?c w brzuchu mamy. Jak wyja?nia mama ch?opca Marta Bia?ecka, kolejne etapy jego ?ycia nie nale?a?y do naj?atwiejszych. Ka?de dotkni?cie oznacza?o dla dziecka ogromny ból.

– Tak naprawd? nie wiedzieli?my, ?e co? si? dzieje. Kubu? by? dzieckiem, które si? nie rusza?o, nie kopa?o. W brzuszku dozna? a? 12 z?ama?, pó?niej trzech w trakcie porodu i jeszcze niefortunnie trzech podczas jego ca?ego dotychczasowego ?ycia. Ka?dy ruch sprawia? mu ból. Nawet ja sama, podczas codziennych czynno?ci, go sprawia?am; mam nawet zachowane zdj?cie, na którym jest moment, gdy podnosz? jego nó?ki do przebrania pieluszki, a on jest ca?y siny z p?aczu. Bardzo du?o p?aka?, by? na bardzo silnych ?rodkach przeciwbólowych – opowiada mama Kubusia Marta Bia?ecka.

Jak dodaje, wst?pn? diagnoz? rodzice ch?opca otrzymali w Gda?sku w Copernicusie na oddziale chirurgii dzieci?cej. Stuprocentow? pewno?? zyskali po badaniach w placówce medycznej w ?odzi.

CODZIENNA WALKA I CODZIENNA OBAWA 

Nauka dziecka chodzenia nie jest ?atwa. Rodzice Kubusia mieli dodatkowo utrudnione zadanie. Musieli nie tylko nauczy? go chodzi?, ale te? troszczy? si? o to, ?eby nic mu si? nie sta?o.

– By?a to walka, bo ka?de dziecko, które uczy si? chodzi?, pope?nia b??dy i si? wywraca. My nie pozwali?my mu si? wywróci?. Pó?niej uczyli?my go ju? tych wywrotek tak, ?eby bezpiecznie upada? i nauczy? si? odpowiednio wyci?ga? r?ce i uk?ada? nogi do tych upadków – wyja?nia Zbigniew Bia?ecki.

 

 (fot. Radio Gda?sk/Marta W?odarczyk)

POTRZEBNA JEST OPERACJA

Operacja Kuby polega? b?dzie na wyprostowaniu ko?ci udowych obu nóg, poniewa? przybra?y one kszta?t ?uku, przez co w ka?dym momencie pod naporem cia?a mog? si? z?ama?. Potrzebne jest wprowadzenie do nich tak?e specjalnych teleskopowych pr?tów.

– Pierwszy etap tej operacji to prostowanie ko?ci. Drugim etapem b?dzie w?o?enie do ich ?rodka specjalnych pr?tów, które wraz ze wzrostem tych ko?ci b?d? si? wyd?u?a?y. S? to pr?ty teleskopowe, które starcz? w zale?no?ci od tego, jak on b?dzie rós?, na oko?o 5 lat. Pó?niej b?d? wymienione – dodaje Zbigniew Bia?ecki.

– Mo?na pomóc, wp?acaj?c pieni??ki na ZRZUTKA.PL, przekazuj?c 1 procent podatku (Kuba ma za?o?ono konto w fundacji) i dobrym s?owem, obserwuj?c profil Kuby na facebooku – t?umaczy tata ch?opca.

Kubu? musi przej?? tak?e drug? operacje ko?ci piszczelowych. Prawdopodobnie odby? ma si? w maju.

POS?UCHAJ:

Marta W?odarczyk/aKa/raf

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj