Znasz kogoś, kto ułatwia życie niepełnosprawnym? A może robisz to sam? Ruszyły zgłoszenia do kolejnej edycji konkursu „Gdynia bez barier”

Do 11 lutego mo?na zg?asza? projekty do XXII edycji konkursu „Gdynia bez barier”. Nagroda ma na celu wyró?nienie instytucji, firm i ludzi pracuj?cych na rzecz osób niepe?nosprawnych.

Wspieranie niepe?nosprawnych rozumie si? szeroko – zarówno jako niwelowanie barier architektonicznych, jak i jako kszta?towanie pozytywnego wizerunku osób z niepe?nosprawno?ciami czy u?wiadamianie w zakresie ich potrzeb. Wyró?nienia s? przyznawane w czterech kategoriach: architektonicznej, spo?ecznej, komunikacyjnej oraz dla projektu spoza tych dziedzin. Nagrodzeni mog? zosta? autorzy projektów ju? istniej?cych lub znajduj?cych si? w fazie projektu.

Wniosek mo?e z?o?y? sam autor projektu albo inna osoba, która uwa?a, ?e warto go doceni?. Nieprzekraczaj?cy pi?ciu stron formatu A4 wniosek powinien zawiera?: imi? i nazwisko lub nazw? instytucji zg?aszaj?cej, imi? i nazwisko lub nazw? instytucji nominowanej, tytu? i cel programu, propozycj? innowacji i rozwi?za? oraz kategori? (architektoniczn?, spo?eczn?, komunikacyjn? lub inn?).

JAK Z?O?Y? WNIOSEK?

Nabór wniosków potrwa do 11 lutego. Mo?na je sk?ada? na trzy sposoby: przynie?? do Kancelarii Ogólnej Urz?du Miasta Gdyni (w zamkni?tej kopercie z dopiskiem „Konkurs „Gdynia bez barier” – XXII edycja”), przys?a? poczt? na adres urz?du (w zamkni?tej i tak samo podpisanej kopercie) lub wys?a? drog? mailow? na: niepelnosprawni@gdynia.pl.

Fina? tegorocznej edycji konkursu jest planowany na maj 2022 roku.

 

oprac. MarWer

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj